Dla managera
Dla marketingu

Dla sprzedaży
Dla pracownika

 

Szkolenia dla managera:


 

Podstawy zarządzania zespołem

 
Podstawy zarządzania zespołem


Aby zespół odnosił sukcesy, nie wystarczy, że ma jedynie dobrych pracowników, potrzebny jest również dobry szef, który w kompetentny sposób będzie prowadził zespół i zarządzał nim. Szef, który będzie cieszył się zaufaniem pracowników, a dzięki swojemu autorytetowi i kompetencjom, będzie potrafił w pełni wykorzystać zasoby zespołu, jasno wyznaczyć cele, zmotywować i zaangażować ludzi, jednocześnie tworząc klimat sprzyjający współpracy i chęci osiągania sukcesów.


Cele szkolenia:

  Czym jest zarządzanie zasobami ludzkimi
  Podstawowy model zarządzania zasobami ludzkimi
  Określenie zasad działania zespołu oraz roli zarządzającego
  Różne style kierowania zespołem
  Budowanie pozycji i autorytetu szefa
  Expose szefa i kontrakt z zespołem
  Reguły współpracy w zespole
  Role jakie pełnią pracownicy
  Zasady efektywnej komunikacji w zespole
  Informacja zwrotna oraz konstruktywna krytyka
  Przewodzenie ludziom w sytuacjach codziennej realizacji celów
  Wyznaczanie celów oraz kontrola i weryfikacja realizacji zadań
  Umiejętność motywowania zespołu
  Kary i nagrody jako aspekty związane z motywowaniem pracowników
  Integracja zespołu oraz wspieranie i rozwijanie pracowników

Oczekiwane rezultaty:

Uczestnicy nauczą się:

    Jakie są podstawowe zasady i reguły zarządzania zespołem
    Rozpoznawać różne style zarządzania
    Budować własną pozycję szefa będącego autorytetem w zespole
    Jak budować kontrakt z zespołem
    Jak wykorzystywać naturalne role jakie pełnią pracownicy w realizacji codziennych zadań
    Budować przejrzysty i efektywny system komunikacji w zespole
    Udzielać feedbacku i konstruktywnej krytyki
    Efektywnie realizować zadania wykorzystując w pełni zasoby i potencjały zespołu
    Używać nagród i kar oraz innych składników systemu motywacyjnego do utrzymywania wysokiego poziomu
          zaangażowania pracowników
    Integrować zespół

Grupa docelowa:

  Kadra zarządzająca

Czas trwania:

  2 dni

Efektywna komunikacja oraz umiejętność udzielania informacji zwrotnej

 
Efektywna komunikacja oraz umiejętność udzielania informacji zwrotnej

Dobra komunikacja z zespole to podstawa wszystkich procesów. Bez wymiany i przepływu informacji, trudno realizować cele, nie mówiąc już o współpracy czy też o uzyskaniu efektu synergii. Proponowane szkolenie uczy jak efektywnie zbudować system komunikacji w zespole, pokazuje jak ważna jest rola zarządzającego, który tworzy klimat sprzyjający rzetelnej i jasnej komunikacji, jest otwarty na wymianę informacji, pytania i wyrażanie własnego zdania. To szkolenie uczy również jak przyjmować i udzielać informacji zwrotnej.


Cele szkolenia:

  Czym jest komunikacja
  Komunikacja pionowa i pozioma
  Zasady skutecznej komunikacji w zespole
  Wiarygodność komunikatu- jasna i klarowna komunikacja
  Werbalny i niewerbalny aspekt komunikacji
  Znaczenie zarządzającego w budowaniu otwartej komunikacji
  Komunikacja jedno i dwustronna
  Aktywne słuchanie jako warunek wymiany informacji
  Otwartość na inność i własne zdanie
  Dopasowanie jako technika poprawiająca komunikację
  Postawa „wiem" albo pytam
  Informacja zwrotna jako niezbędny aspekt efektywnej komunikacji

Oczekiwane rezultaty:

Uczestnicy nauczą się:
  Jak budować system efektywnej komunikacji w zespole
  Jak być wiarygodnym, komunikując się w jasny i klarowny sposób
  Spójnego sposobu komunikowania informacji
  Jak słuchać by ludzie chcieli mówić
  Jak zachęcać ludzi do wyrażania własnego zdania i zadawania pytań
  Szanować odmienność i umiejętnie dopasowywać komunikat do rozmówcy
  Promować postawę albo „wiem" albo pytam
  Jak udzielać informacji zwrotnej
  Tworzyć w zespole kulturę otwartości i wzajemnej informacji zwrotnej

Grupa docelowa:

  Kadra zarządzająca

Czas trwania:

  2 dni

Zarządzanie przez cele czyli jak wyznaczać cele i osiągać coraz lepsze wyniki

 
Zarządzanie przez cele czyli jak wyznaczać cele i osiągać coraz lepsze wyniki

Bez jasno i precyzyjnie wyznaczonych celów trudno wyobrazić sobie sukces w jakiejkolwiek dziedzinie biznesu. Stąd też kompetencje z tym związane wydają się być absolutnie podstawową umiejętnością, charakteryzującą dobrego zarządzającego. Poniższe szkolenie uczy jak precyzyjnie i skutecznie wyznaczać cele własne oraz cele dla zespołu. Pokazuje zespół czynników, które mogą wspierać i pomagać w realizacji, a także takie czynniki, które blokują, a nawet sabotują osiągnięcie danego celu. Uczestnicy nauczą się metod pozwalających na oszacowanie prawdopodobieństwa osiągnięcia danego celu, jego znaczenia w kontekście własnych osiągnięć, wreszcie doboru metod do skutecznej realizacji celów w praktyce dnia codziennego. To trening pozwalający na wytyczenie długoterminowych wyzwań dla siebie i własnych zespołów.


Cele szkolenia:

  Model zarządzania przez cele (ZPC)
  Cele strategiczne firmy, a cele działów
  Mapa celów i zależności
  Cele zespołu i poszczególnych pracowników
  Miejsce zarządzającego z ZPC
  Cel a rezultat
  Precyzyjne formułowanie celów – techniki i narzędzia
  Szacowanie ryzyka , potrzebnych zasobów i narzędzi
  Strategia efektywnej realizacji celów
  Cele osobiste a cele zawodowe
  Zazębianie się celów
  Efekt synergii w realizacji celów zespołu
  Podstawowe błędy związane z ZPC

Oczekiwane rezultaty:

Uczestnicy nauczą się:
  Jak rozumieć zależności pomiędzy celami na różnych poziomach – cele strategiczne a cele działów
  Jak kaskadować cele
  Precyzyjnego formułowania zadań
  Kontroli realizacji w oparciu o wyznaczone wskaźniki
  Zazębiania celów
  Optymalnego wykorzystania zasobów poszczególnych osób i całego zespołu
  Alokacji zasobów w zespole
  Wykorzystania celów w aspekcie motywacyjnym

Grupa docelowa:

  Kadra zarządzająca

Czas trwania:

  2 dni

Motywowanie zespołu czyli jak sprawić by ludziom chciało się chcieć

 
Motywowanie zespołu czyli jak sprawić by ludziom chciało się chcieć

Zaangażowanie pracowników to klucz do sukcesu, stąd też jedną z najważniejszych kompetencji charakteryzujących dobrego zarządzającego jest umiejętność skutecznego motywowania zespołu. Proponowane szkolenie uczy jak motywować pracowników, używając zarówno finansowych, jak i pozafinansowych czynników motywacji, jak używać nagród i kar, jak wykorzystać indywidualne strategie motywacji dopasowane do poszczególnych osób, wreszcie jak motywować zespół.


Cele szkolenia:

  Motywacja- podstawowe zasady i teorie
  Finansowe aspekty motywacji
  Znaczenie menedżera w motywowaniu ludzi
  Pozafinansowe czynniki motywacji
  Nagrody i kary jako czynniki motywacji
  Indywidualna motywacja pracownika
  Motywacja zewnętrzna i wewnętrzna
  Znaczenie celów w budowaniu motywacji
  Główne blokady motywacyjne przy realizacji celów
  Techniki i narzędzia, które można wykorzystać w motywowaniu pracowników
  Motywowanie zespołu

Oczekiwane rezultaty:

Uczestnicy nauczą się:
  Jak wykorzystywać mechanizmy związane z motywacją
  Jakie znaczenie ma motywacja finansowa oraz pozafinansowe czynniki motywacji
  Jak wykorzystywać różnorodne motywatory w motywowaniu pracowników
  W efektywny i odpowiedzialny sposób stosować nagrody i kary
  Jak wyznaczać cele by miały one charakter motywacyjny dla pracowników
  Wykorzystywać indywidualne strategie motywacyjne
  Jak zaangażować wszystkich pracowników uzyskując efekt synergii w działaniu
  Jak wzmacniać poczucie wartości pracowników oraz identyfikację z firmą

Grupa docelowa:

  Kadra zarządzająca

Czas trwania:

  2 dni

Zarządzanie priorytetami i delegowanie zadań

 
Zarządzanie priorytetami i delegowanie zadań

Dlaczego niektórym ludziom udaje się tak dużo zrealizować, a inni ciągle nie mają czasu na nic? Paulo Coelho napisał kiedyś, że „najbardziej zajęci ludzie jakich spotkał w życiu mieli czas na wszystko". Jak oni to zrobili? Na te pytania znajdziesz odpowiedzi na tym szkoleniu. Nauczysz się jak efektywnie zarządzać sobą, optymalnie wykorzystując czas, jak precyzyjnie wyznaczać cele, planować, ustalać priorytety zgodnie z nimi organizować realizację zadań. To szkolenie to również możliwość nauczenia się skutecznego delegowania zadań, kontroli i weryfikacji rezultatów.


Cele szkolenia:

  Model zarządzania sobą i własną aktywnością
  Krąg reguł zarządzania czasem
  Dobrze postawione cele jako podstawa zarządzania
  Zasady skutecznego planowania
  Planowanie krótko i długoterminowe
  Planowanie wielopoziomowe – ścieżka krytyczna
  Zadania nieprzewidziane i „złodzieje czasu"
  Reguła Pareto
  Techniki wyznaczania priorytetów
  Dynamiczna metoda wyznaczania priorytetów
  Organizacja realizacji zadań
  Zasady delegowania zadań
  Różne poziomy delegowania
  Procedura delegowania zadań i uprawnień
  Kontrola i weryfikacja rezultatów

Oczekiwane rezultaty:

Uczestnicy nauczą się:
  Jak zarządzać własną energią i aktywnością
  Jak precyzyjnie formułować cele określając precyzyjnie kryteria ich realizacji
  Planowania uwzględniającego perspektywę czasową oraz wzajemne zależności pomiędzy realizowanymi celami
  Eliminowania „złodziei czasu"
  Jak skutecznie wyznaczać priorytety oraz jak dzięki nim optymalnie zaplanować i zorganizować pracę swoją i całego zespołu
  Jak przygotować pracowników do delegowania zadań
  Skutecznego delegowania zadań
  Kontrolowania rezultatów w odniesieniu do wyznaczonych celów

Grupa docelowa:

  Kadra zarządzająca

Czas trwania:

  2 dni

Przywództwo i liderowanie

 
Przywództwo i liderowanie

Kierownik to funkcja, lider to pozycja w zespole oraz stan, dzięki któremu jesteśmy dla innych wiarygodni i stajemy się przywódcą, za którym podąża zespół. Celem szkolenia jest nauczenie ludzi jak być właśnie takim liderem, jak stać się przywódcą, który ma autorytet, który wyznacza kierunki działań, lecz jednocześnie tworzy zespół, w którym ludzie chcą pracować. Szkolenie uczy również różnych stylów liderowania oraz umiejętności niezbędnych by być dobrym liderem.


Cele szkolenia:

  Najważniejsze pojęcia związane z przywództwem i liderowaniem
  Współczesne teorie zarządzania i liderowania w biznesie
  Model skutecznego przywództwa i liderowania
  Zarządzanie a liderowanie i przywództwo
  Różne poziomy liderowania- od mikro do meta liderowania
  Podstawowe obszary kompetencji niezbędnych by być liderem i przywódcą
  Różne style przywództwa
  Wiarygodność i spójność jako warunek skutecznego przywództwa
  Umiejętność dopasowania i prowadzenia ludzi
  Umiejętność przekonywania innych - sztuka perswazji
  Umiejętność budowania atrakcyjnej wizji przyszłości
  Budowania zespołu, do którego ludzie chcą należeć

Oczekiwane rezultaty:

Uczestnicy nauczą się:
  Jak rozumieć rolę lidera i przywódcy
  Tworzyć własną pozycję jako lidera na poziomie nieformalnych relacji i struktury zespołu
  Jak rozróżniać różne poziomy liderowania
  Rozróżniania etapów i stylów przywództwa
  Jak budować spójny wizerunek by wzmacniać własną wiarygodność jako lidera i przywódcy
  Jak przekonywać innych i w umiejętny sposób prowadzić ich do celu
  Jak identyfikować i angażować innych poprzez budowanie atrakcyjnego zespołu, w którym warto pracować


Grupa docelowa:

  Kadra zarządzająca

Czas trwania:

  2 dni

Zarządzanie strategiczne

 
Zarządzanie strategiczne

Szkolenie uczy całościowego spojrzenia na organizację, jak na system wzajemnych zależności i powiązań. Uczy jak, dzięki zaproponowanym narzędziom, zbadać otoczenie zewnętrzne i wewnętrzne firmy, a na podstawie tych informacji jak zbudować długofalową strategię na poziomie zarówno taktycznym jak i operacyjnym. Szkolenie uczy jak zaprojektować kierunki rozwoju firmy, a także jak opracować strategiczne plany działania i budżetowania strategii.

Cele szkolenia:

  Czym jest zarządzanie strategiczne
  Organizacja jako system
  Różne modele zarządzania strategicznego
  Strategia a taktyka
  Elementy procesu zarządzania strategicznego na poziomie strategicznym, taktycznym i operacyjnym
  Metody badania kondycji organizacji
  Metody analizy otoczenia firmy
  Kierunki rozwoju firmy
  Różne poziomy strategii
  Projektowanie i optymalizacja struktury organizacyjnej
  Strategiczne plany działania
  Strategia konkurencji
  Typowe błędy zarządzania strategicznego

Oczekiwane rezultaty:

Uczestnicy nauczą się:
  Całościowego myślenia o firmie
  Wykorzystywania mechanizmów systemowych do zarządzania
  Jak zidentyfikować elementy zarządzania strategicznego
  Rozróżniać strategie na poziomie korporacji, jednostek biznesowych i poziomie funkcjonalnym firmy
  Jak używać narzędzi do analizy kondycji firmy
  Analizować otoczenie organizacji
  Budować długofalową strategię firmy
  Jak zoperacjonalizować realizację strategii
  Jak na zaprojektować i zoptymalizować strukturę organizacyjną
  Jak wyznaczyć kierunki rozwoju oraz strategie konkurencjiGrupa docelowa:

  Kadra zarządzająca


Czas trwania:

  2 dni

Zarządzanie zmianą

 
Zarządzanie zmianą

Obecnie zmiana wpisana jest na stałe w funkcjonowanie biznesu, towarzyszą nam jako element niezbędny w stałym dynamicznym rozwoju organizacji. Ludzie jednak boją się zmian, często stawiając opór wobec nich. Jak zatem przeprowadzić ludzi przez zmianę, żeby nie tylko czuli się bezpieczni ale również zaangażowali się lub byli inicjatorami zmian. To szkolenie uczy umiejętności zarządzania zmianą, uczy jak budować program zmian, jak prowadzić ludzi w okresie zmian, jak budować komunikację oraz postawę sprzyjająca zmianom.

Cele szkolenia:

  Na czym polega zmiana i jaka jest rola zmian
  Program zmian i jego realizacja
  Szanse i zagrożenia związane ze zmianą
  Ocena zasobów i działań niezbędnych w okresie zmian
  Główne mechanizmy procesu zmian
  Opór wobec zmian oraz jego konsekwencje
  Liderzy zmiany
  Rola zarządzającego lub lidera w zarządzaniu zmianą
  Znaczenie indywidualnych przekonań i nastawień w procesie zmian
  Komunikacja jako warunek konieczny w zarządzaniu zmianą
  Typowe błędy zarządzania zmianą
  Budowanie postawy związanej z akceptacją i zaangażowanej w zmiany

Oczekiwane rezultaty:

Uczestnicy nauczą się:
  Podstawowych reguł zarządzania zmianą
  Jak analizować środowisko zmian
  Jak wykorzystać podstawowe mechanizmy zmian
  Diagnozowania oporu wobec zmian
  Jak przygotować liderów zmiany
  Budować własna pozycję- zarządzającego jako wiarygodnego lidera zmiany
  Jak przygotować skuteczne kanały komunikacyjne w trakcie procesu zmian
  Jak prowadzić ludzi w trakcie zmiany
  Wykorzystywać techniki kontroli zmianGrupa docelowa:

  Kadra zarządzająca


Czas trwania:

  2 dni

Zarządzanie konfliktem

 
Zarządzanie konfliktem

Konflikt towarzyszy nam na co dzień. Wpisany jest w funkcjonowanie zespołów. Ważne zatem, by umieć wykorzystać energię , która mu towarzyszy. Proponowany trening przeznaczony dla kadry menedżerskiej oraz wszystkich osób, które w swojej pracy narażone są na sytuacje konfliktowe. Szkolenie stanowi kompendium wiedzy na temat konfliktów oraz sposobów ich rozwiązywania. Daje uczestnikom wiedzę na temat źródeł oraz dynamiki konfliktów, różnych zachowań ludzkich w sytuacji konfliktu, poziomów, na których można rozwiązywać konflikt wreszcie umiejętności związanych z ukierunkowaniem energii konfliktu.

Cele szkolenia:

  Diagnozowanie źródła i miejsca powstawania konfliktu
  Rozpoznawanie dynamiki i struktury konfliktu
  Rozpoznawanie motywów, związanych z wyborem zachowań prezentowanych w sytuacji konfliktowej
        (modele funkcjonowania ludzi w organizacji)
  Różne poziomy konfliktu
  Różne strategie rozwiązywania konfliktów
  Umiejętność definiowania i precyzowania indywidualnych strategii działań osób zaangażowanych w konflikt
  Wykorzystanie energii konfliktu
  Odkrywanie wartości będących motorem działań
  Zarządzania konfliktem poprzez wartości
  Budowanie strategii i procedur zapobiegania konfliktom w przyszłości
  Umiejętność działań mediacyjnych

Oczekiwane rezultaty:

Uczestnicy nauczą się:
  Jak rozpoznawać sytuacje konfliktowe
  Diagnozować motywy osób uczestniczących w konflikcie
  Jak ocenić strategię rozwiązywania konfliktu pod względem użyteczności w biznesie
  Dopasowania odpowiedniej strategii działania do danej sytuacji konfliktowej
  Jak umiejętnie ukierunkować energię, którą niesie ze sobą konflikt
  Jak rozwiązywać konflikty na poziomie wartości
  Jak być negocjatorem lub mediatorem w sytuacji konfliktowej
  Jak budować w zespole umiejętności związane z profilaktyką konfliktówGrupa docelowa:

  Kadra zarządzająca


Czas trwania:

  2 dni

Prezentacje i prowadzenie spotkań

 
Prezentacje i prowadzenie spotkań

To, w jaki sposób zostaną przedstawione informacje, idee i pomysły oraz czy spotkanie jest jedynie "biciem piany" czy też dobrze zaplanowanym i sensownie wykorzystanym czasem, warunkuje często albo sukces albo porażkę związaną ze zbyt małym zaangażowaniem późniejszych wykonawców. A zatem, umiejętność prezentacji i prowadzenia spotkań, to nie tylko jedna z kilkunastu kompetencji, to często warunek powodzenia . Poniższe szkolenie zawiera kompendium wiedzy i głównie praktycznych umiejętności przydatnych podczas każdej prezentacji. Szkolenie uczy jak przygotować prezentację, jak się zachować przed audytorium wykorzystując swoje naturalne, mocne strony, jak mówić w ciekawy, interesujący sposób, aktywizować uczestników, odpowiadać na trudne pytania, wreszcie jak przygotować spotkanie by było ono dynamiczne, a ludzie mieli poczucie dobrze wykorzystanego czasu.

Cele szkolenia:

  Zasady profesjonalnej prezentacji
  Reguły dobrze przygotowanego spotkania
  Etapy spotkania
  Scenariusz spotkania oraz własnej prezentacji
  Cel a temat spotkania i prezentacji
  Kontrakt z zespołem podczas spotkań i prezentacji
  Narzędzia i pomoce wykorzystywane podczas prezentacji
  Mowa ciała oraz praca głosem podczas prezentacji
  Umiejętność przekonywania
  Zasady retoryki – różnorodność argumentacji
  Dopasowanie sposobu przekonywania do audytorium
  Aktywizowanie audytorium
  Odpowiedzi na trudne pytania
  Zamykanie spotkania

Oczekiwane rezultaty:

Uczestnicy nauczą się:
  Jak przygotować się do spotkania
  Wyznaczać precyzyjnie cel spotkania tak aby optymalnie wykorzystać czas
  Zaplanować kolejne etapy spotkania
  Jak przygotować profesjonalną prezentację
  Jak osiągać zamierzony cel podczas prezentacji
  Jak zorganizować przestrzeń oraz pomoce podczas prezentacji
  Wykorzystywać komunikat niewerbalny jako sposób przekonywania uczestników prezentacji
  Wykorzystywać argumenty logiczne i emocjonalne do przekonywania innych
  Radzic sobie z trudnymi sytuacjami podczas prezentacjiGrupa docelowa:

  Kadra zarządzająca oraz osoby prowadzące często spotkania i prezentacje


Czas trwania:

  3-4 dni

Sztuka podejmowania decyzji

 
Sztuka podejmowania decyzji

Szkolenie, którego celem jest nauczenie ludzi skutecznego podejmowania decyzji, komunikowania w jasny i klarowny sposób swojego punktu widzenia innym oraz brania odpowiedzialności za rezultaty decyzji. Szkolenie krok po kroku przeprowadza uczestników przez proces od momentu identyfikacji i określenia kontekstu problemu decyzyjnego przez wybór metod i strategii decyzyjnych, aż do momentu propozycji ostatecznej optymalnej decyzji. Daje przegląd metod oraz technik do indywidualnego oraz grupowego wykorzystania. Szkolenie uczy również pozyskiwania informacji niezbędnych przy podejmowaniu decyzji oraz wykorzystania dostępnych zasobów.

Cele szkolenia:

  Zasady i etapy podejmowania decyzji
  Kontekst podejmowania decyzji
  Zbieranie informacji potrzebnych do podjęcia decyzji
  Postawa uczciwości w podejmowaniu decyzji
  Różne strategie i techniki podejmowania decyzji
  Optymalna strategia podejmowania decyzji
  Postawa względem ryzyka
  Umiejętność przedstawiania własnego punktu widzenia
  Odpowiedzialność za własne decyzje
  Postawa względem zmian i ryzyka

Oczekiwane rezultaty:

Uczestnicy nauczą się:
  Określać problem oraz zewnętrzny i wewnętrzny kontekst sytuacyjny podejmowania decyzji
  Wyznaczać przestrzeń problemową
  Przewidywać możliwe konsekwencje
  Dobierać najlepsze narzędzi pomocne w podejmowaniu decyzji
  Wykorzystywać indywidualną, optymalną strategię decyzyjną
  Skutecznie podejmować decyzje
  W jasny i klarowny sposób komunikować innym swój punkt widzenia
  Brać odpowiedzialność za rezultaty podjętych decyzjiGrupa docelowa:

  Kadra zarządzająca


Czas trwania:

  2 dni

Coaching jako styl zarządzania

 
Coaching jako styl zarządzania

W ciągu kilku ostatnich lat istotnej zmianie uległ sposób, w jaki rozumiana jest rola menedżera kierującego zespołem. Obecnie znacznie większą wagę przykłada się do tego, aby kierownik potrafił swój zespół rozwijać, a nie jedynie poprzez nakazowo-rozdzielczy sposób wyznaczać zadania, kontrolować i karać. Potrzeba menedżerów, którzy będą potrafili być coachami dla swoich pracowników. Taki przywódca-coach pomaga pracownikom rozpoznać swoje silne i słabe strony oraz powiązać je z aspiracjami dotyczącymi kariery i rozwoju osobistego. Coaching gwarantuje, że pracownicy wiedzą, czego się od nich oczekuje, a poprzez najbardziej optymalne wykorzystanie ich zasobów budujemy dwustronne zobowiązanie do efektywnych działań.

Cele szkolenia:

  Zrozumienie istoty coachingu - czym jest a czym nie jest
  Zidentyfikowanie obszarów zastosowania coachingu w organizacji
  Określenie coachingu jako stylu zarządzania
  Poznanie warunków sukcesu wdrożenia coachingu w organizacji
  Poznanie roli coacha
  Poznanie i wdrożenie efektywnych narzędzi coachingu managerskiego
  Zrozumienie jak można stosować coaching jako skuteczny model zarządzania, motywowania i przywództwa
  Model GROW jako skuteczne narzędzie coachingowe
  Zdobycie umiejętności rozpoznawania potrzeb coachingowych i dopasowywania adekwatnych rozwiązań
  Stosowanie coachingu managerskiego tak, by uzyskiwać oczekiwane rezultaty

Oczekiwane rezultaty:

Uczestnicy nauczą się:
  Jak pełnić rolę przywódcy - coacha
  Rozpoznawać sytuacje wymagające zarządzania coachingowego
  Rozumienia możliwości oraz ograniczeń i barier dla rozwiązań coachingowych
  Podstawowych umiejętności niezbędnych do używania coachingu jako stylu zarządzania
  Używania podstawowych narzędzi coachingowych
  Jak stosować model coachingowy GROW jako możliwość pracy z indywidualnymi osobami lub zespołem
  Elastycznego sposobu zarządzania zespołem, wzmacniania relacji w zespole
  Jak wspierać organizację poprzez prowadzenie ludziGrupa docelowa:

  Kadra zarządzająca


Czas trwania:

  2-3 dni

Elastyczność jako podstawa skutecznego przywództwa czyli zarządzanie sytuacyjne

 
Elastyczność jako podstawa skutecznego przywództwa czyli zarządzanie sytuacyjne

Jest wiele stylów przywództwa, można zarządzać w sposób bardziej dyrektywny lub demokratyczny stosując konsultowanie czy też coaching. Każdy z nich sprawdza się w jakiejś sytuacji, lecz pod warunkiem że dopasowany jest do poziomu rozwoju naszego pracownika. Jak zatem rozpoznać etap rozwoju pracownika i jak najlepiej dopasować styl zarządzania, by osiągać świetne efekty? Na te pytania odpowiada właśnie to szkolenie, ucząc elastyczności w zarządzaniu, dając narzędzia zarówno do diagnozy etapu rozwoju pracownika, jak również do optymalnego dopasowania stylu zarządzania właściwego dla danej sytuacji.

Cele szkolenia:

  Przywództwo a liderowanie
  Przewodzenie ludziom w sytuacjach codziennej realizacji celów
  Elastyczność jako podstawa skutecznego przywództwa
  Model i założenia zarządzania sytuacyjnego
  Etapy rozwoju pracownika
  Definiowanie poziomu kompetencji i zaangażowania pracownika w obszarze jego celów, zadań i projektów
  Różne style przywództwa
  Różnice pomiędzy stylami przywództwa
  Elastyczność - dopasowanie odpowiedniego stylu przywództwa do potrzeb pracownika
  Współpraca na linii pracownik – przełożony, dzięki uzgodnieniu zasad w oparciu o rzeczywisty poziom kompetencji i zaangażowania
  Praktyka stosowania zarządzania sytuacyjnego

Oczekiwane rezultaty:

Uczestnicy nauczą się:
  Lepszej komunikacji w firmie na linii menedżerowie - ich zespoły, dzięki opartym o uzgodnione reguły i wspólny język spotkaniom
  Elastyczności i otwartości na działania swoich podwładnych, a co za tym idzie budowania większego zaufania w zespole
  Dzięki elastycznemu, stale dopasowywanemu do potrzeb stylowi przywództwa, zwiększać motywację i zaangażowanie pracowników
  Rozwijać pracowników w miejscu pracy – „Przywództwo sytuacyjne" jest zarówno modelem przywództwa, jak i coachingu
  Lepszego powiązania indywidualnych celów pracowników z celami organizacji
  Bardziej skutecznego wprowadzania zmian - dzięki wzrostowi zaufania między menedżerami a ich współpracownikami oraz między zespołamiGrupa docelowa:

  Kadra zarządzająca


Czas trwania:

  3 dni

Budowanie charyzmy lidera

 
Budowanie charyzmy lidera

W ostatnich latach wiele się mówi o liderach z charyzmą, o ludziach którzy pociągają za sobą zespoły lub całe firmy, przywódcach którzy rozpalają emocje innych, stając się autorytetami za którymi inni chcą podążać. Proponowane szkolenie uczy jak budować i rozwijać własną charyzmę stając się przywódcą, a nie tylko zarządzającym z powodu stanowiska. Uczy jak rozwijać umiejętności niezbędne dla dobrego lidera oraz jak kształtować zespół tak, aby ludzie chcieli do niego należeć.

Cele szkolenia:

  Rozróżnienie pomiędzy zarządzającym. a liderem i przywódcą
  Funkcje lidera i liderowania
  Liderowanie jako stan
  Wielopoziomowy model liderowania
  Postawa a umiejętności ważne dla lidera
  Podstawowe obszary umiejętności lidera
  Ekspoze i credo lidera
  Charyzma lidera
  Charyzma a wewnętrzna spójność
  Wzmacnianie własnej charyzmy

Oczekiwane rezultaty:

Uczestnicy nauczą się:
  Jak rozumieć rolę lidera
  Tworzyć własną pozycję jako lidera na poziomie nieformalnych relacji i struktury zespołu
  Jak rozróżniać różne poziomy liderowania
  Wykorzystywać wpływ lidera na zespół
  Rozwijać własne umiejętności w głównych obszarach ważnych dla lidera
  Rozumieć znaczenie postawy w budowaniu charyzmy lidera
  Jak wzmacniać własną spójność, a przez to charyzmę
  Dbać i rozwijać własną charyzmęGrupa docelowa:

  Kadra zarządzająca


Czas trwania:

  2 dni

Rozmowa oceniająca

 
Rozmowa oceniająca

Rozmowa oceniająca może stanowić niezwykle ważne narzędzie w zarządzaniu. Ma ona bowiem charakter nie tylko samej oceny, ale również aspekt motywująco-rozwojowy. Nie jest to zatem zwykłe spotkanie menedżera z pracownikiem, rozmowa oceniająca może być wydarzeniem, które będzie miało wpływ na dalszą jakość pracy, motywację, postawę i zachowania pracownika. Jednak źle przeprowadzona jest poważną porażką zarówno menedżera, jak i pracownika. Aby temu zapobiegać należy rozwijać konkretne i praktyczne umiejętności. Poniższe szkolenie uczy właśnie takich umiejętności, przekazując najlepsze praktyczne wzorce związane z rozmową oceniającą.

Cele szkolenia:

  Różne modele rozmowy oceniającej
  Etapy rozmowy oceniającej
  Przygotowanie do rozmowy menedżera i pracownika
  Cele rozmowy oceniającej
  Struktura rozmowy oceniającej
  Techniki i narzędzia wykorzystywane do rozmowy oceniającej
  Fakty i emocje podczas rozmowy
  Typowe błędy podczas oceny
  Trudne sytuacje podczas rozmowy oceniającej
  Zakończenie i podsumowanie rozmowy oceniającej

Oczekiwane rezultaty:

Uczestnicy nauczą się:

  Jak precyzyjnie przygotować się do rozmowy oceniającej
  Metod i technik oceny pracowników
  Umiejętności obserwacji
  Kontroli emocji podczas rozmowy oceniającej
  Tworzenia atmosfery wzajemnego zaufania i współpracy
  Ośmielania pracowników do dzielenia się swoimi poglądami, potrzebami, obawami
  Radzenia sobie z obiekcjami i różnicą zdań
  Jak unikać popełnienia błędów w procesie oceniania
  Jak opracowywać wyniki ocen
  Tworzyć ścieżki rozwoju dla pracowników
  Doprowadzania do tego, aby wypracować rozwiązania problemów i plan poprawy na przyszłość
  Wykorzystać rozmowę oceniającą do motywowania i inspirowania ludziGrupa docelowa:

  Kadra zarządzająca


Czas trwania:

  2 dni

Etykieta menedżera dla dyrektorów
i kierowników czyli międzynarodowy savoir – vivre w biznesie

 
Etykieta menedżera dla dyrektorów
i kierowników czyli międzynarodowy savoir – vivre w biznesie

W dzisiejszym świecie przed menedżerami stawiane są coraz większe wymagania. Poza kompetencjami merytorycznymi, jedną z najważniejszych zalet jest umiejętność budowania relacji biznesowych. Jednak nie jest to takie proste gdy mamy do czynienia z międzynarodowymi korporacjami, w których nasi klienci lub kontrahenci pochodzą z różnych krajów i kultur. Często posługują się innym kodem kulturowym, nadają inne znaczenia słowom i gestom. Jak zatem nie popełnić gafy, być dobrze zrozumianym i zbudować dobre wrażenie własne i firmy? Poniższe szkolenie uczy właśnie takich umiejętności.

Cele szkolenia:

  Koncepcja kultury narodowej
  Zasady komunikacji w biznesie międzynarodowym
  Reguły pierwszeństwa w codziennych kontaktach
  Small talk w rozmowach biznesowych
  Spotkania i przyjęcia biznesowe
  Profesjonalna korespondencja w biznesie międzynarodowym
  Kreowanie pozytywnego wizerunku biznesowego
  Podejmowanie gości
  Wyjazd w delegację zagraniczną

Oczekiwane rezultaty:

Uczestnicy nauczą się:
  Jak wykorzystywać różnorodność stylów komunikacji werbalnej
  Wpływu mowy niewerbalnej na skuteczność działań biznesowych: ukłony, uściski, gesty
  Podobieństw i różnic – międzynarodowej interpretacje języka niewerbalnego
  Rozsadzanie gości przy stole – zarządzanie pierwszeństwem i przestrzenią – jak to robić w praktyce
  Jak w praktyce unikać i reagować na gafy, przejęzyczenia, nietaktowne pytania
  Jak wybrać najlepszą formę spotkania
  Jak pełnić rolę gospodarza i gościa
  Zasad adresowania i tytułowania w korespondencji
  Kultury słowa pisanego
  Najważniejsze zasady e-mailingu
  Zasady doboru garderoby w zależności od okoliczności
  Ogólnych zasad składania i przyjmowania wizyt
  Organizacji spotkań biznesowych w firmie
  Jak profesjonalnie przygotować się do wyjazdu służbowegoGrupa docelowa:

  Kadra menedżerska


Czas trwania:

  2 dni
SZKOLENIA DLA MARKETINGU:


 

Marketing farmaceutyczny – zarządzanie produktem – kurs PODSTAWOWY

 
Marketing farmaceutyczny – zarządzanie produktem – kurs PODSTAWOWY

Zatrudniamy nową osobę do działu marketingu, która ma od następnego dnia przejąć odpowiedzialność za produkt. Od czego ma zacząć? Co jest najważniejsze? Co należy zrobić, aby zapewnić sukces? Przy istniejącej na rynku konkurencji nie możemy pozwolić na błędy, niekorzystnie odbijające się na sprzedaży firmy, a nowy pracownik szybko musi przyswoić sobie wiedzę o nowych obowiązkach. Temu służy proponowane szkolenie, które w zwięzły i praktyczny sposób przygotowuje do objęcia głównych obszarów odpowiedzialności Product/Brand Managera zawartych w standardowych opisie stanowiska pracy.

Cele szkolenia:

  Podstawowe zadania w zarządzaniu produktem na rynku farmaceutycznym
  Zależności: firma – produkt – rynek – klienci – konkurenci
  Podstawy planowania marketingowego i budowania efektywnych strategii rynkowych
  Wdrażanie planów marketingowych i praktyczne przygotowanie działań promocyjnych
  Projektowanie i wykorzystanie materiałów promocyjnych
  Monitorowanie kluczowych wskaźników finansowych i ocena postępów kampanii promocyjnych
  Budowanie planów sprzedaży, elementy logistyki i prognozowania sprzedaży
  Współpraca z działem sprzedaży
  Komunikacja w obrębie struktur organizacyjnych firmy
  Współpraca z liderami opinii oraz instytucjami i organizacjami otoczenia rynkowego

Oczekiwane rezultaty:

Uczestnicy nauczą się:
  Co to znaczy zarządzanie produktem na rynku farmaceutycznym
  Jak podejmować i rekomendować kluczowe decyzje dotyczące produktu
  Jak dostrzegać szanse i zagrożenia rynkowe
  Jak na podstawie analiz marketingowych budować spójne strategie marketingowe
  Jak praktycznie wdrożyć w życie plan marketingowy
  Jak przygotować materiały promocyjne i efektywnie współpracować z działem sprzedaży
  Jak prognozować sprzedaż i zapewnić ciągłość dostaw produktu
  Jak oceniać postępy w realizacji planów promocyjnych
  Co to znaczy być profesjonalnym kierownikiem ds. produktu

Grupa docelowa:

  Junior Product/Brand Manager, asystent ds. marketingu, młodszy specjalista ds. marketingu i stanowiska
        zbliżone do w/w zakresem odpowiedzialności w strukturze organizacyjnej firmy
  oraz pracownicy, którzy przewidziani są w przyszłości do objęcia w/w stanowisk w ramach planowania ścieżki kariery


Czas trwania:

  2 dni

Marketing farmaceutyczny – zarządzanie produktem – kurs ZAAWANSOWANY

 
Marketing farmaceutyczny – zarządzanie produktem – kurs ZAAWANSOWANY

Efektywna sprzedaż produktów farmaceutycznych według optymalnie zaplanowanej i wdrożonej strategii marketingowej jest kluczowym czynnikiem sukcesu firmy. Podstawowa znajomość zagadnień z tego zakresu może być niewystarczająca w coraz bardziej konkurencyjnym otoczeniu rynkowym. Przewaga umiejętności i wiedzy zdobyta oraz sprawnie wykorzystana w działaniach marketingowych i promocyjnych prowadzi do bardziej skutecznego wykorzystania podstawowych (i z reguły ograniczonych) zasobów ludzkich i finansowych firmy, a co zatem idzie do poprawy pozycji rynkowej i wzrostu stopy zwrotu z poniesionych inwestycji.

Cele szkolenia:

  Co decyduje o efektywnym zarządzaniu produktem na rynku farmaceutycznym
  Planowanie marketingowe na poziomie strategicznym, operacyjnym i taktycznym
  Jak zdobyć (i utrzymać) pozycję konkurencyjną na rynku
  Kluczowe czynniki sukcesu w marketingu produktu
  Strategie produktowe i strategie portfelowe
  Komunikacja marketingowa w obrębie kluczowych grup docelowych
  Wykorzystanie wielokanałowej komunikacji marketingowej
  Budowanie zespołu ds. produktu (brand team) w firmie
  Współpraca z liderami opinii oraz instytucjami i organizacjami otoczenia rynkowego

Oczekiwane rezultaty:

Uczestnicy nauczą się:
  Co to znaczy skuteczne zarządzanie produktem i portfelami produktów na rynku farmaceutycznym
  Jak budować optymalne strategie rynkowe dla jednego i więcej produktów
  Jak praktycznie zaplanować i koordynować krótko- i długofalowe kampanie promocyjne
  Jak optymalnie wykorzystać zasoby działu sprzedaży
  Jak zwiększać efektywność wykorzystania zasobów inwestycyjnych firmy
  Jak budować i optymalizować rentowność działań marketingowych firmy

Grupa docelowa:

  Osoby pracujące na stanowisku Product Manager / Brand Manager
  Nowo zatrudnione osoby na stanowiskach Group Product/Brand Manager, Therapy Area Manager
  Osoby przewidziane do objęcia w przyszłości w/w stanowisk w ramach procesu planowania ścieżki kariery


Czas trwania:

  5 dni

Planowanie marketingowe: poziom strategiczny, operacyjny i taktyczny – kurs PODSTAWOWY

 
Planowanie marketingowe: poziom strategiczny, operacyjny i taktyczny – kurs PODSTAWOWY

Podstawą efektywnej działalności marketingowej jest umiejętne poznanie słabych i mocnych stron produktu oraz firmy, jak również rozpoznanie szans i zagrożeń płynących ze strony konkurencji lub rynku, przełożone następnie umiejętnie w skuteczną strategię marketingową. Brak wiedzy i doświadczenia w tym obszarze prowadzi do błędnych decyzji oraz poważnych strat finansowych dla firmy, mierzonych utratą pozycji rynkowej, spadkiem sprzedaży lub zbyt powolnym jej wzrostem, jak również niewykorzystaniem pełnego komercyjnego potencjału produktu. Program szkolenia pozwala na zrozumienie cyklu planowania marketingowego i wypracowanie systemu prowadzącego do obiektywnego wyboru optymalnych decyzji marketingowych.

Cele szkolenia:

  Co to jest planowanie marketingowe
  Czym różni się planowanie strategiczne, operacyjne i taktyczne
  Zrozumienie współzależności pomiędzy kluczowymi interesariuszami
  Model rynku i audyt marketingowy
  Identyfikowanie rynków docelowych i potencjalnych obszarów wzrostu sprzedaży
  Identyfikowanie przeszkód rynkowych, formułowanie opcji strategicznych
  Wybór optymalnej strategii marketingowej
  Planowanie działań krótko-, średnio- i długoterminowych
  Formułowanie kluczowych mierników wydajności działań marketingowych
  Powtarzalność cyklu: analiza – planowanie – wdrożenie – kontrola – analiza ...

Oczekiwane rezultaty:

Uczestnicy nauczą się:
  Jakie są podstawowe ramy planowania marketingowego
  Jak nauczyć się rozumieć rynek i budować jego modele
  Jak dostrzegać możliwość budowania przewagi konkurencyjnej
  Jak formułować efektywne strategie rynkowe
  Jak podejmować podstawowe decyzje dotyczące marketing mix produktu
  Jak planować działalność na poziomie taktycznym i operacyjnym
  Jak sprawdzać efektywność wdrożenia strategii marketingowych i je modyfikować
  Jak przygotować się do procesu budżetowania marketingowego w firmie

Grupa docelowa:

  Osoby pracujące na stanowisku Product Manager / Brand Manager: nowozatrudnione lub pracujące poniżej 1 roku
        (tj. uprzednio nie miały styczności z planowaniem marketingowym)


Czas trwania:

  2 dni

Planowanie marketingowe: poziom strategiczny, operacyjny i taktyczny – kurs ZAAWANSOWANY

 
Planowanie marketingowe: poziom strategiczny, operacyjny i taktyczny – kurs ZAAWANSOWANY

W świecie nieustannie narastającej konkurencji rynkowej nie wystarczy formułowanie poprawnych decyzji marketingowych. O pozycji rynkowej produktu i sukcesie firmy decydować może umiejętność optymalnego wykorzystania szans rynkowych, opartych o lepsze niż u konkurencji, wykorzystanie wiedzy i umiejętności zespołu marketingowego, kierującego wdrożeniem efektywnych strategii marketingowych. Trzeba działać lepiej od innych firm, umiejętnie walczyć o osiągnięcie przewagi konkurencyjnej i jej utrzymanie. Decyzje dotyczące wyboru najlepszej strategii marketingowej dają lepsze wykorzystanie zasobów firmy i sukces.

Cele szkolenia:

  Na czym polega proces obiektywnego planowania marketingowego
  Czym różni się planowanie strategiczne, operacyjne i taktyczne
  Zrozumienie współzależności pomiędzy kluczowymi interesariuszami
  Model rynku i audyt marketingowy
  Identyfikowanie rynków docelowych i potencjalnych obszarów wzrostu sprzedaży
  Identyfikowanie przeszkód rynkowych, formułowanie opcji strategicznych
  Wybór optymalnej strategii marketingowej
  Planowanie działań krótko-, średnio- i długoterminowych
  Formułowanie kluczowych mierników wydajności działań marketingowych
  Powtarzalność cyklu: analiza – planowanie – wdrożenie – kontrola – analiza ...

UWAGA: Każdy z elementów szkolenia jest znacznie rozbudowany w porównaniu do kursu podstawowego. Dodatkowo obejmuje ono również elementy zarządzania portfelem produktów oraz przygotowanie merytoryczne do oceny i weryfikacji planów marketingowych przygotowanych przez innych członków zespołu marketingowego firmy.

Oczekiwane rezultaty:

Uczestnicy nauczą się:
  Jakie są podstawowe ramy planowania marketingowego
  Jak nauczyć się rozumieć rynek i budować jego modele
  Jak dostrzegać możliwość budowania przewagi konkurencyjnej
  Jak formułować efektywne strategie rynkowe
  Jak podejmować podstawowe decyzje dotyczące marketing mix produktu
  Jak planować działalność na poziomie taktycznym i operacyjnym
  Jak sprawdzać efektywność wdrożenia strategii marketingowych i je modyfikować
  Jak przygotować się do procesu budżetowania marketingowego w firmie

Grupa docelowa:

  Osoby na stanowisku Product / Brand Manager chcące doskonalić warsztat marketingowy
  Osoby na stanowisku Group Product / Group Brand Manager, Therapy Area Manager
  Osoby zainteresowane stanowiskami Marketing Manager / Business Unit Manager lub planowane do objęcia
        w/w stanowisk w ramach planowania ścieżki kariery


Czas trwania:

  5 dni

Plan marketingowy w pigułce

 
Plan marketingowy w pigułce

Truizmem jest stwierdzenie, że jednym z istotnych elementów struktury firmy jest dział marketingu, a jednym z ważniejszych procesów – planowanie marketingowe. Oczywiste jest również, że w proces formułowania, a następnie wdrażania strategii marketingowych zaangażowane są w praktyce wszystkie działy firmy. Dlatego istotne jest to, aby osoby w nich pracujące przyswoiły sobie podstawową terminologię marketingową, co pomoże we wzajemnym zrozumieniu współzależności pracy różnych działów firmy, szczególnie istotną podczas procesu budżetowania w firmie. Szkolenie w znacznym stopniu usprawnia wewnętrzną komunikację w firmie, zwłaszcza w okresie planowania marketingowego i przygotowania budżetu.

Cele szkolenia:

  Podstawowe procesy marketingowe w firmie
  Współzależność działu marketingu od pozostałych struktur firmy
  Ogólny model procesu planowania marketingowego
  Istotne elementy planu marketingowego
  Plan marketingowy a kalendarz innych procesów w firmie
  Wkład w proces planowania i oczekiwania nie-marketingowych struktur firmy
  Powtarzalność cyklu: analiza – planowanie – wdrożenie – kontrola – analiza ...

Oczekiwane rezultaty:

Uczestnicy nauczą się:
  Jaka jest rola nie-marketingowych struktur firmy w procesie tworzenia planu
  Terminologii marketingowej istotnej z punktu widzenia innych działów
  Jakie są wzajemne oczekiwania i współzależności w planowaniu marketingowym
  Jak współpracować w ramach tzw. firmowego zespołu wsparcia produktu (brand teamu)

Grupa docelowa:

  Dla osób z działów: analiz i badania rynku, sprzedaży, medycznego i finansowego oraz pozostałych, które aktywnie
        wspierają proces planowania marketingowego w firmie.


Czas trwania:

  1 dzień

Sztuka kreatywnego myślenia

 
Sztuka kreatywnego myślenia

W obecnej dobie biznes stawia przed ludźmi coraz to nowe wyzwania. Nie wystarczy zatem korzystanie ze starych sprawdzonych wzorców, tym bardziej, że część ścieżek jest nowa i nikt wcześniej ich nie przeszedł. Trzeba więc wychodzić poza dotychczasowe schematy, poszukując nowych, kreatywnych sposobów na rozwiązywanie pojawiających się problemów. Poniższy trening jest odpowiedzią na tą potrzebę, ucząc ludzi jak kreatywnie myśleć, jak przekraczać narzucone ograniczenia, jak korzystać z technik kreatywnych i dzięki nim uzyskiwać lepsze rezultaty.

Cele szkolenia:

  Czym jest kreatywność
  Zasady kreatywnego myślenia
  Kreatywność a schematy
  Techniki a postawa kreatywności
  Mapy myśli jako kreatywny sposób zbierania informacji
  Technika „Burza mózgów"
  Analiza pola sił
  Techniki – „Ryba" i „Kwiat lotosu"
  Myślenie lateralne
  Techniki myślenia równoległego
  Metody skojarzeniowe oraz przerysowanie i zaprzeczenia
  Myślące kapelusze de Bono
  Strategia twórczego myślenia Walta Disney'a
  Od problemu do rozwiązania– praktyczny aspekt kreatywnego myślenia

Oczekiwane rezultaty:

Uczestnicy nauczą się:
  Zasad kreatywnego myślenia
  Odkrywania zasad powstawania schematów oraz ich przekraczania
  Jak korzystać z map myśli w codziennej pracy
  Jak wykorzystywać w optymalny sposób burzę mózgów do kreowania pomysłów
  Jak korzy tac z technik kreatywnych w codziennym rozwiązywaniu problemów
  Jakie są zasady i jak można wykorzystać myślenie równoległe
  Maksymalizowania szans na znalezienie praktycznego rozwiązania dzięki ujednoliceniu perspektyw we wspólnym
        myśleniu – myślące kapelusze
  Jak przechodzić od kreacji do akcion planu i realizacji rozwiązania

Grupa docelowa:

  Wszyscy pracownicy


Czas trwania:

  2 dni

Dyfuzja innowacyjności

 
Dyfuzja innowacyjności

Pojęcie dyfuzji innowacji (Difussion of Innovations) wprowadził Everett Rogers w 1962. Rogers dokonał segmentacji klientów wg. wzorca (tempa) przyjmowania produktów: od innowatorów, wczesnych adaptujących (naśladowców), wczesnej większości, późnej większości i maruderów. Każda grupa klientów ma swoją charakterystykę różniącą się poziomem otwartości na nowe rozwiązania, a co za tym idzie czasem ich absorpcji. To konieczna znajomość by byś konkurencyjnym na dynamicznie zmieniajacym się rynku.

Podstawowe zagadnienia:

  Innowacje i proces ich dyfuzji
  Rodzaje innowacji - innowacje produktowe, procesowe, marketingowe, organizacyjne
  Zasady dyfuzji innowacji
  Atrybuty innowacji sprzyjające dyfuzji
  Model PZNTO jako sposób na budowanie innowacyjnej przewagi
  Źródła przewagi związanej z wprowadzaniem innowacji(np. innowacyjnych produktów) na rynek
  Cechy użytkowników a dyfuzja innowacji
  Krzywa adopcji czyli jak reagują klienci na nowe rzeczy, produkty
  Typy użytkowników i ich charakterystyka
  Umiejętność dopasowania stylu promocji i sprzedaży do wybranych grup klientów
  Czym jest i jakie ma znaczenie dla sprzedaży przepaść w procesie dyfuzji
  Jak przekraczać przepaść i wpływać na zwiększenie sprzedaży
  Wybrane techniki promocji i sprzedaży nowych produktów
  Cykl fascynacji produktem a promocje i sprzedaż
  Innowacyjność jako postawa i sposób myślenia w kontaktach z klientami

szkolenia dla sprzedaży


 

Profesjonalna obsługa klienta

 
Profesjonalna obsługa klienta

W dzisiejszym świecie niewystarczające jest posiadanie dobrych produktów, równie ważna, a w wielu wypadkach decydująca jest profesjonalna obsługa klienta. Kiedy klient jest zadowolony, chce do nas wracać, współpracując długofalowo. Łatwiej mu też polecić nas innym. W związku z powyższym niezwykle ważne jest dobre przygotowanie ludzi, którzy zajmują się bezpośrednio kontaktem z klientami. Tak, by w sposób przyjazny, a zarazem profesjonalny budowali relacje, umieli odkryć i sprecyzować potrzeby klienta, wreszcie najlepiej dopasować ofertę tak by klient miał poczucie, ze jest ona „szyta na miarę". Poniższe szkolenie uczy właśnie takich umiejętności.

Cele szkolenia:

  Znaczenie i wartość dobrej obsługi klienta
  Proaktywna postawa w kontaktach z klientami
  Model profesjonalnej obsługi klienta
  Etapy, procesy obsługi klienta
  Komunikatywność
  Budowanie relacji w kontaktach z klientami
  Określenie potrzeb klientów
  Różne typy klientów
 Umiejętność dopasowania przekazu do danego typu klienta
  Praca z obiekcjami klientów
  Radzenie sobie z emocjami w sytuacjach trudnych
  Budowanie pozytywnego wizerunku firmy oraz długofalowych relacji z klientami

Oczekiwane rezultaty:

Uczestnicy nauczą się:
  Na czym polega profesjonalna obsługa klienta
  Jak budować dobry kontakt i przyjazną relację z klientami
  Jak aktywnie słuchać by inni chcieli mówić
  Zbierania informacji poprzez zadawanie trafnych pytań
  Odkrywania lub kreowania potrzeb ważnych dla klientów
 Atrakcyjnej prezentacji produktów lub usług dopasowanych do potrzeb
  Wzmacniania relacji z klientami oraz budowania ich lojalności wobec firmy
  Radzenia sobie z obiekcjami oraz trudnymi klientami

Grupa docelowa:

  Wszyscy, którzy kontaktują się z klientami zarówno wewnętrznymi jak i zewnętrznymi


Czas trwania:

  2 dni

Podstawowe techniki sprzedaży

 
Podstawowe techniki sprzedaży

Obecnie jednym z najczęściej poszukiwanych zawodów jest przedstawiciel handlowy. W czasach bowiem, gdy na rynku jest wiele podobnych produktów główną siłą napędzającą sprzedaż są ludzie. To od ich przygotowania zależy na ile dotrą do klientów, będą potrafili ich przekonać, a w konsekwencji sprzedać nasz produkt, czy usługę. Poniższe szkolenie przeznaczone jest właśnie dla ludzi, którzy chcą się nauczyć profesjonalnej sprzedaży. Kierowane jest ono szczególnie dla młodych przedstawicieli handlowych, zawierając podstawowe kompendium wiedzy i umiejętności związanych ze skuteczną sprzedażą.

Cele szkolenia:

 Czym jest skuteczna sprzedaż
  Zasady i reguły sprzedaży
 Łańcuch sprzedaży
 Kolejne etapy procesu sprzedaży i rozmowy handlowej
 Przygotowanie do spotkań handlowych
  Znaczenie relacji w kontaktach z klientami
 Skuteczna komunikacja jako warunek niezbędny w budowaniu kontaktów z klientami
  Zbieranie informacji o potrzebach klientów
 Język korzyści
  Finalizacja i zamknięcie spotkań handlowych

Oczekiwane rezultaty:

Uczestnicy nauczą się:
  Jak działa łańcuch sprzedaży i jakie mechanizmy nim rządzą
  Reguł skutecznej sprzedaży
  Planowania celów sprzedażowych
  Budowania dobrych kontaktów z klientami
 Zasad komunikacji werbalnej i niewerbalnej
 Aktywnego słuchania oraz obserwacji
  Wykorzystania informacji uzyskanych dzięki zadawanym pytaniom
  Używania języka korzyści dopasowanego do potrzeb klienta
  Odczytywania sygnałów kupna i finalizacji spotkań sprzedaży
 Sprawdzania zadowolenia klienta i zachęcania do przyszłych kontaktów

Grupa docelowa:

  Przedstawiciele handlowi oraz wszystkie osoby kontaktujące się z klientami


Czas trwania:

  2 dni

Techniki sprzedaży - poziom zaawansowany

 
Techniki sprzedaży - poziom zaawansowany

Szkolenie jest kontynuacją i rozwinięciem treningu „Podstawowe techniki sprzedaży". Zawiera bardziej zaawansowane techniki i narzędzia związane z obszarem komunikacji i budowania relacji oraz zbierania i przekazywania informacji. Uczy także rozpoznawania typów klientów oraz dopasowania do nich skutecznej argumentacji. Daje narzędzia, dzięki którym można skutecznie pracować z obiekcjami klientów, a także wpływać na podejmowane przez nich decyzje.

Cele szkolenia:

  Zasady skutecznego prowadzenia rozmów podczas spotkań handlowych
  Wywieranie wpływu na poziomie komunikacji niewerbalnej
  Techniki dostrojenia i prowadzenia klientów
  Typy klientów
  Sztuka wykorzystywania trafnych pytań
  Sprzedaż poprzez pytania
 Elementy perswazji związane z budowaniem argumentacji dla klienta
 Model podejmowania decyzji kupna przez klientów
 Techniki przekonywania i tricki sprzedażowe
 Umiejętne wykorzystanie obiekcji klienta w procesie przekonywania
  Wpływ na emocje klientów procesie sprzedaży
  Budowanie długofalowych relacji z klientem

Oczekiwane rezultaty:

Uczestnicy nauczą się:
  Jak dzięki technikom dostrojenia umiejętnie poprowadzić klienta w spotkaniu handlowym
  Jak diagnozować różne typy klientów
  Jak pytać, by klienci chcieli udzielać nam ważnych informacji
  Jak dopasować argumentację oraz sposób prezentacji oferty do danego typu klienta
  Jak przygotować perswazyjny przekaz odpowiadający na głębokie potrzeby naszego klienta
  Jak wywołać chęć współpracy i kupna naszej oferty przez klienta
  Jak zarządzać emocjami własnymi oraz klientów podczas spotkania handlowego
  Jak wpływać na decyzje klientów
  Jak kształtować relacje by klienci chcieli z nami współpracować przez dłuższy czas i polecali nas innym

Grupa docelowa:

  Przedstawiciele handlowi oraz osoby zajmujące się sprzedażą


Czas trwania:

  2 dni

Sztuka negocjacji

 
Sztuka negocjacji

Sztuka negocjacji to umiejętność, bez której trudno wyobrazić sobie prowadzenie biznesu, zaś kontakty handlowe wymagają tej umiejętności na co dzień. Poniższe szkolenie stanowi możliwość nauczenia się czy negocjacje są i w jaki sposób stać się skutecznym negocjatorem. Podczas treningu uczestnicy dostaną zarówno niezbędną wiedzę o różnych stylach i typach negocjacji, jak również dzięki uczestnictwu w symulacjach nauczą się w praktyczny sposób technik i narzędzi negocjacyjnych. Będą mogli sprawdzić jak czują się używając różnych stylów, a także wypracować swój własny pomysł na to, jakim negocjatorem chcą być.

Cele szkolenia:

  Czym są negocjacje
 Elementy i czynniki mające wpływ na negocjacje
 Typy i style negocjacji
 Negocjacje oparte o zasady win-win
 Etapy procesu negocjacji
  Strategie i techniki negocjacji
  Przygotowanie do negocjacji
 Określenie celu negocjacji
 Siła negocjatora- BATNA
 Wywieranie nacisku w negocjacjach- dźwignie i tricki
  Negocjacje wieloetapowe

Oczekiwane rezultaty:

Uczestnicy nauczą się:
  Rozpoznawać różne style negocjacyjne
  Zasad negocjacji win-win
  Planowania strategii negocjacyjnej w oparciu o wyznaczony interes
  Zbierać informacje przydatne w trakcie spotkań negocjacyjnych
  Budować siłę własna jako negocjatora oraz określać siłę partnerów negocjacji
  Rozpoznawać różne typy negocjatorów oraz dopasowywać własne zachowania i argumentację do danego typu
  Używać narzędzi i technik negocjacyjnych wywierając nacisk na poszczególnych etapach negocjacji
  Jak reagować w sytuacjach trudnych oraz jak zachowywać się wobec trudnych partnerów negocjacji
  Jak nie ulegać manipulacji i osiągać wyznaczone cele w negocjacjach
  Jak zaplanować i rozłożyć akcenty w negocjacjach wieloetapowych

Grupa docelowa:

  Handlowcy oraz wszystkie osoby, które zajmują się negocjacjami


Czas trwania:

  2-3 dni

Gry i strategie negocjacyjne

 
Gry i strategie negocjacyjne

Negocjacje to obszar, na którym możemy często spotkać się z różnymi strategiami i taktykami. Każdy negocjator próbuje obmyślić najlepszy sposób, by osiągnąć cel, znaleźć punkt nacisku, by wywrzeć wpływ na partnera negocjacji. Część z tych strategii jest przyjazna, lecz wiele z nich to twarde techniki często związane z głęboką perswazją lub manipulacją. Poniższy trening stanowi praktyczny przegląd kilkudziesięciu technik i strategii negocjacyjnych, zaś uczestnicy, dzięki uczestnictwu w symulacjach naturalnych spotkań negocjacyjnych, będą mieli okazję doświadczyć, jak używać danej techniki, lecz także jak się przed nią bronić wykorzystując najbardziej adekwatną odpowiedź.

Cele szkolenia:

  Mechanizmy negocjacji
  Znaczenie strategii w negocjacjach
  Strategia a taktyka negocjacyjna
  Różne typy gier i strategii negocjacyjnych
  Strategie wykorzystujące element związany z osobą negocjatora
  Gry negocjacyjne wykorzystujące aspekt czasu
  Strategie związane z miejscem negocjacji
  Strategie oparte o dane
  Wykorzystywanie sposobu negocjacji jako gry negocjacyjnej
  Gry manipulacyjne klientów
  Strategia a manipulacja
  Odpowiedzi na manipulację klientów

Oczekiwane rezultaty:

Uczestnicy nauczą się:
  Jak wykorzystywać mechanizmy negocjacji do budowania strategii negocjacyjnej
  Na czym polegają gry sprzedażowo-negocjacyjne
  Jakie są rodzaje strategii i gier
  Jak zaplanować strategię negocjacyjną w kontekście danego klienta oraz wyznaczonego celu
  Jak wykorzystywać dane i czas w grach negocjacyjnych
  Jak planować strategię w oparciu o osobę negocjatora lub miejsce negocjacji
  Jak wywierać nacisk w negocjacjach
  Jak odkrywać momenty, w których klienci rozpoczynają manipulacje grając w jedną z gier
  Jak nie dać wciągnąć się w gry manipulacyjne lub znajdować skuteczne odpowiedziGrupa docelowa:

  Przedstawiciele handlowi, key accounts, negocjatorzy. Szkolenie raczej dla osób zaawansowanych,
         wskazane by uczestnicy byli po wstępnym szkoleniu z negocjacji.


Czas trwania:

  3-4 dni (ze względu na dużą ilość symulacji negocjacyjnych oraz przegląd kilkudziesięciu gier negocjacyjnych)

Techniki wpływu i perswazji

 
Techniki wpływu i perswazji

Nie można nie wpływać, przecież zawsze wywieramy jakiś wpływ, zdając sobie z tego sprawę czy też robiąc to nieświadomie. Warto zatem w bardziej świadomy, a przede wszystkim w bardziej skuteczny sposób wywierać wpływ. Ten trening uczy jakie są reguły i mechanizmy wpływu i jak je wykorzystać w kontaktach z klientami, tak by osiągać zamierzone rezultaty. Uczy technik i narzędzi perswazji, sposobów przekonywania i prowadzenia klientów podczas spotkań handlowych czy też kontaktów telefonicznych. To także warsztat na którym można się nauczyć jak budować skuteczny przekaz, być wiarygodnym i przekonywującym.

Cele szkolenia:

  Reguły wpływu społecznego
  Zasady i mechanizmy wpływu
  Czynniki od których zależy siła wpływu
  Techniki wpływu w komunikacji
  Czym jest perswazja
  Spójność komunikatu na werbalnym i niewerbalnym poziomie
  Werbalne aspekty perswazji – perswazyjne struktury językowe
  Komunikat perswazyjny
  Filtry informacyjne i ich wpływ na odbieranie komunikatu
  Typy filtrów informacyjnych
  Dopasowanie komunikatu do preferencji związanej z danym filtrem
  Nieświadome gry manipulacyjne
  Radzenie sobie z grami manipulacyjnymi

Oczekiwane rezultaty:

Uczestnicy nauczą się:
  Jak wykorzystywać reguły wpływu w kontaktach z klientami
  Które z reguł zastosować w danym kontekście by osiągnąć sukces biznesowy
  Jak skutecznie wywierać wpływ w komunikacji
  Jak w świadomy sposób korzystać z języka
  Jak budować komunikaty o dużej sile perswazji
  Podawać informacje tak by zmieniać nastawienia ludzi
  Diagnozować ludzi ze względu na filtry informacyjne
  Formułować komunikaty tak by ludzie je rozumieli i łatwo im było się z nimi zgodzić
  Rozpoznawać gry manipulacyjne klientów
  Umiejętnie odpowiadać na manipulację innychGrupa docelowa:

  Handlowcy oraz wszystkie osoby, które zajmują się kontaktami z klientami, negocjacjami lub marketingiem


Czas trwania:

  2-3 dni (ze względu na dużą ilość symulacji spotkań z klientami oraz przegląd kilkudziesięciu technik wpływu i perswazji)

Obsługa klienta przez telefon

 
Obsługa klienta przez telefon

W obecnych czasach telefon stał jednym z najczęściej wykorzystywanych kanałów do kontaktów z klientami. Zarówno my dzwonimy do klientów, jak również oni sięgają po telefon, gdy tylko pojawia się potrzeba rozwiązania problemu lub załatwienia ważnej dla nich sprawy. Jak skutecznie wykorzystać rozmowę telefoniczną, jak być wiarygodnym i przekonywującym, dopasowując ofertę do oczekiwań klienta? Jak sprawić by klient miał poczucie, że został profesjonalnie obsłużony? Na te pytania odpowiada właśnie to szkolenie, stanowiące kompendium wiedzy i praktycznych umiejętności związanych z obsługa klienta przez telefon.

Cele szkolenia:

  Ogólne zasady obsługi klientów przez telefon
  Wady i zalety kontaktów przez telefon
  Strategia rozmowy oraz zaplanowanie przebiegu rozmowy
  Etapy budowania pozytywnego odbioru
  Określenie swoich uprawnień
  Stwierdzenia rozpoczynające rozmowę
  Precyzja komunikacji, czyli umiejętność formułowania przekazywanych treści
  Znaczenie głosu w telefonicznej obsłudze klienta
  Głos a przekaz emocjonalny
  Rodzaje klientów i sposoby dopasowania do danego stylu
  Techniki poszukiwania informacji
  Podsumowywanie - potwierdzenie potrzeb
  Umiejętność przeformułowywania informacji trudnych
  Zakończenie rozmowy - dostrojenie do przyszłych kontaktów
  Obsługa „trudnych" klientów
  Prowadzenie rejestru oraz organizacja (zarządzanie) czasu

Oczekiwane rezultaty:

Uczestnicy nauczą się:
  Jak zaplanować skuteczną rozmowę handlową przez telefon
  Wykorzystania możliwości związanych z głosem(przekazem audytywnym) do lepszego budowania relacji z klientami
  Budowanie stanów emocjonalnych poprzez odpowiednią modulację głosu
  Umiejętność budowania wizerunku bycia wiarygodnym i przekonywującym
  Prowadzenia klienta poprzez pytania i uzyskiwanie odpowiedzi, dzięki którym rozumiemy co jest ważne dla klienta
  Umiejętności dopasowania informacji najlepiej rozumianych przez innych ludzi
  Rozwiązywana spraw konfliktowych i przezwyciężania oporu
  Jak argumentować, by obronić pozycję
  Jak optymalnie wykorzystać czas na telefoniczną obsługę klientaGrupa docelowa:

  Pracownicy call center, handlowcy oraz osoby, które w dużej mierze korzystają z telefonu w kontaktach z klientami


Czas trwania:

  2 dni

Zarządzanie kluczowymi klientami

 
Zarządzanie kluczowymi klientami

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy, a przede wszystkim umiejętności praktycznych związanych z zarządzaniem kluczowymi klientami. To oni bowiem generują nasze największe obroty i to często od jakości współpracy z nimi zależy nasz sukces. Często jednak są to wymagający partnerzy i nie wystarcza jedynie ich odwiedzanie. Trzeba być świetnie przygotowanym, profesjonalnym handlowcem, trzeba rozumieć mechanizmy, jakie rządzą sprzedażą, umieć je wykorzystać, kształtując więź i rozwijając współpracę. Wreszcie należy umieć zarządzać relacjami z klientami, tak by poświęcać swój czas i zasoby na tych klientów, którzy nas utrzymują.

Cele szkolenia:

  Istota zarządzania kluczowymi klientami
  Co to znaczy i kto jest kluczowym klientem
  Kształtowanie więzi z klientami
  Etapy kształtowania więzi z klientami
  Perspektywa klienta w relacjach z dostawcami
  Zasady zarządzania łańcuchem dostaw
  Pozycjonowanie dostawców – modele używane do wyłaniania głównych dostawców
  Identyfikacja kluczowych klientów
  Metody dokonywania segmentacji rynku
  Selekcja kluczowych klientów
  Kategorie klientów - od utrzymywanych do kluczowych
  Kryteria atrakcyjności klienta
  Optymalizacja współpracy z klientem
  Strategie wejścia
  Wpływ na kształtowanie potrzeb klienta

Oczekiwane rezultaty:

Uczestnicy nauczą się:
  Jak na bazie mechanizmów sprzedażowych określać kluczowych klientów
  Jak na bazie dobrych relacji kształtować kolejne etapy więzi z klientem
  Analizować wspólne relacje przyjmując perspektywę klienta
  Zwracać uwagę na ważne aspekty współpracy z dostawcami z punktu widzenia klienta
  Identyfikować kluczowych klientów i dokonywać optymalnej selekcji portfela klientów
  Znajdować nowych klientów potencjałem na bycie kluczowymi w przyszłości
  Budować i kształtować nowe potrzeby u kluczowych klientówGrupa docelowa:

  Key Accounts, przedstawiciele handlowi, negocjatorzy.


Czas trwania:

  3-4 dni
szkolenia dla pracownika


 

Efektywna i skuteczna komunikacja

 
Efektywna i skuteczna komunikacja

Umiejętność efektywnej komunikacji to jedna z najbardziej podstawowych, a zarazem niezbędnych kompetencji potrzebnych w codziennej pracy. To właśnie w obszarze komunikacji zauważamy najwięcej problemów wynikających z niewłaściwego rozumienia poleceń, wieloznacznego i niejasnego przekazywania informacji czy też braku umiejętności słuchania i udzielania informacji zwrotnej. Proponowane szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich pracowników, a jego celem jest nauczenie ludzi jak komunikować się w sposób jasny i klarowny, tak by inni nas rozumieli i chcieli z nami się komunikować w codziennej współpracy.

Cele szkolenia:

  Model efektywnej komunikacji
  Zasady skutecznej komunikacji
  Podstawowe kanały przepływu informacji
  Niewerbalny aspekt komunikacji
  Znaczenie mowy ciała oraz głosu w budowaniu komunikatu
  Komunikacja werbalna
  Aktywne słuchanie
  Dopasowanie komunikatu do rozmówcy
  Komunikat logiczny i emocjonalny
  Rola i znaczenie informacji zwrotnej w komunikacji

Oczekiwane rezultaty:

Uczestnicy nauczą się:
  Zasad skutecznej i efektywnej komunikacji
  Jak budować dobry kontakt
  Jak wykorzystywać mowę ciała i głos w przekazywaniu informacji
  Jak słuchać by inni chcieli mówić i przekazywać informacje
  Jak oddzielać własne opinie i emocje od faktów
  Dopasowywać komunikat do indywidualnego odbiorcy
  Udzielać i przyjmować informacje zwrotną


Grupa docelowa:

  Wszyscy pracownicy


Czas trwania:

  2 dni

Zarządzanie czasem i priorytetami

 
Zarządzanie czasem i priorytetami

W obecnym natłoku zadań tylko osoby dobrze zorganizowane są w stanie efektywnie pracować. Nie wystarczy bowiem sama gotowość do pracy, trzeba jeszcze umieć zaplanować realizację zadań, wybrać priorytety, zorganizować pracę, wreszcie dokonać weryfikacji uzyskanych rezultatów by móc ocenić efekty pracy. To szkolenie uczy właśnie takich umiejętności, w praktyczny sposób, na przykładach z codziennej pracy pokazuje jak planować w oparciu o priorytety, jak radzić sobie z niezaplanowanymi zadaniami czy też jak eliminować tzw. "złodziei czasu".

Cele szkolenia:

 Reguły zarządzania czasem
 Poszukiwanie „złodziei czasu"
 Precyzyjnie wyznaczone cele jako podstawa zarządzania czasem
 Zasady planowania
  Plany krótko i długoterminowe
 Zasady wyznaczania priorytetów
  Zadania nieprzewidziane
  Narzędzia związane z organizacją pracy
 Kontrola i weryfikacja rezultatów
  Oczekiwane rezultaty
  Uczestnicy nauczą się
  Zasad skutecznego i efektywnego zarządzania czasem
 Jakie typy „złodziei czasu" można wyeliminować we własnej pracy
 Jak precyzyjnie wyznaczyć cele i zadania
  Jak zaplanować własną aktywność w oparciu o ustalone cele i zadania
  Jak planować w perspektywie codziennej i długoterminowej
 Jak korzystać z narzędzi wyznaczając priorytety
  Jak optymalnie zorganizować codzienną pracę biorąc pod uwagę rzeczy niezaplanowane
  Jak kontrolować realizację zadań oraz uzyskane rezultaty
  Jak Radzic sobie ze stresem wynikającym z presji czasu i ilości zadań

Grupa docelowa:

  Wszyscy pracownicy


Czas trwania:

  2 dni

Sztuka prezentacji

 
Sztuka prezentacji

Prezentacje są stałym punktem programu wszystkich spotkań, stając się sposobem na przekazywanie informacji, przekonywanie do własnych idei, projektów czy wreszcie własnej osoby. Szkolenie ma na celu przygotowanie, na podstawowym poziomie, ludzi do prowadzenia prezentacji, począwszy od jej przygotowania, wykorzystania podstawowych narzędzi, poprzez umiejętne wykorzystanie komunikacji werbalnej i niewerbalnej podczas prezentacji, wreszcie tworzenie atmosfery sprzyjającej zaciekawieniu i aktywnemu zaangażowaniu audytorium.

Cele szkolenia:

  Zasady skutecznej prezentacji
  Cel a temat prezentacji
  Konstruowanie prezentacji
  Struktura i scenariusz dobrej prezentacji
  Narzędzia i pomoce wykorzystywane podczas prezentacji
 Organizacja przestrzeni
  Komunikacja niewerbalna podczas prezentacji
  Mowa ciała i praca głosem
 Przekaz werbalny
  Argumentacja logiczna i emocjonalna
 Pytania podczas prezentacji
 Radzenie sobie z tremą

Oczekiwane rezultaty:

 Zasad skutecznej prezentacji
 Jak konstruować prezentację by zrealizować zamierzony cel
 Jak w najlepszy sposób wykorzystać dostępne narzędzia i materiały podczas prezentacji
  Jak najlepiej zorganizować ustawienie sali w zależności od celu wystąpienia
  Jak być wiarygodnym podczas prezentacji
  Jak pracować gestem, mimiką i głosem w trakcie prezentacji
  Jak najlepiej poradzić sobie z tremą przed wystąpieniami publicznymi
  Wykorzystywać argumentacje dopasowaną do audytorium
  Jak angażować słuchaczy
  Radzić sobie z pytaniami audytorium


Grupa docelowa:

  Wszyscy pracownicy


Czas trwania:

  2 dni dla grup ok. 5-6 osób
  3 dni dla grup ok. 12 osób

Obsługa klienta zewnętrznego
i wewnętrznego

 
Obsługa klienta zewnętrznego
i wewnętrznego

Wiele działów pełni obecnie funkcją usługową, obsługując klientów zewnętrznych bądź wewnętrznych. W obydwu przypadkach, profesjonalne podejście, wymaga kompetentnej obsługi klienta, tak by miał on poczucie, że nie jest jedynie petentem lecz partnerem biznesowym, tak by chciał wracać do współpracy i polecał nas innym. Profesjonalna obsługa to również budowanie wizerunku danego działu, zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz firmy. W tym drugim przypadku to także lepsza współpraca z innymi, gdzie energia nie jest marnowana na konflikty i wzajemne niechęci, lecz na realizację wspólnych wyzwań.

Cele szkolenia:

  Znaczenie i wartość obsługi klienta zewnętrznego i wewnętrznego
  Zasady dobrej obsługi klienta zewnętrznego i wewnętrznego
  Budowanie postawy proaktywnej w kontaktach z klientami
  Umiejętność i znaczenie inicjowania działań w kontaktach z klientami zewnętrznymi i wewnętrznymi
  Wyznaczanie i realizacja celów
  Dopasowanie realizowanych celów do potrzeb klienta
  Motywowanie siebie i innych
  Komunikacja jako podstawa efektywnej obsługi klienta zewnętrznego i wewnętrznego
  Radzenie sobie z emocjami w kontaktach z klientem zewnętrznym i wewnętrznym
  Umiejętność dystansowania się w sytuacjach trudnych
  Radzenie sobie z napięciem i stresem
  Empatia i asertywność w relacjach z innymi

Oczekiwane rezultaty:

Uczestnicy nauczą się:
  Zasad dobrej obsługi klienta zewnętrznego i wewnętrznego
  Jak inicjować działania, zamiast czekać lub odsyłać do innych
  Zbierać informacje na temat potrzeb klientów i dopasowywać realizowane cele do tych potrzeb
  Jak dobrze komunikować się w relacjach z klientem zewnętrznym i wewnętrznym
  Jak radzić sobie z emocjami w kontaktach z klientami
  Jak radzić sobie z presją i naciskiem wywieranym przez klientów
  Jak dystansować się w sytuacjach trudnych
 Jak zrozumieć perspektywę klienta a jednocześnie pozostać asertywnym


Grupa docelowa:

  Wszyscy pracownicy, którzy mają kontakt z klientem zewnętrznym lub /i wewnętrznym


Czas trwania:

  2 dni

WYPALENIE ZAWODOWE

 
WYPALENIE ZAWODOWE

Wypalenie zawodowe najczęściej opisuje jako stan wyczerpania cielesnego, duchowego lub uczuciowego. Trudno jest określić dokładny początek tego procesu, zazwyczaj zaczyna się on bowiem bardzo powoli i niezauważalnie, a ujawnia się nagle i z dużą siłą. Objawy mają ogromy wpływ na życie zawodowe, czas wolny od pracy, relacje ze znajomymi i bliskimi. Wypalenie jest rezultatem długotrwałego lub powtarzającego się obciążenia w wyniku długotrwałej intensywnej pracy. Jest bolesnym uwiadomieniem sobie, że nie można dać więcej i że nasze zasoby się całkowicie zużyły To bardzo szkodliwy syndrom dla pracownika, jego otoczenia i pracodawcy.

Cele szkolenia:

  Czym jest wypalenie zawodowe
  Cechy wypalenia zawodowego
  Jakie są przyczyny wypalenia zawodowego
  Jak stworzyć środowisko pracy nieprzyjazne wypaleniu zawodowemu
  Cechy osób z grupy podwyższonego ryzyka
  Stadia wypalenia zawodowego
  Jak radzić sobie z wypaleniem zawodowym
  Poczucie wpływu
  Umiejętność wyznaczania sobie celów
  Ustalanie priorytetów
  Role, które przyjmują ludzie

Oczekiwane rezultaty:

 nauczysz się rozpoznawać istotne elementy stresu i wypalenia zawodowego
 rozwiniesz swój naturalny potencjał radzenia sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym
 poznasz skuteczne strategie profilaktyki wypalenia zawodowego
 dowiesz się jak skutecznie motywować siebie
 poznasz efektywne techniki wzbudzania inspiracji rozwoju osobistego i zawodowego

Asertywność

 
Asertywność

Asertywność jest jedną z tych umiejętności, które przydają się nam wszystkim zarówno w obszarze pracy zawodowej, jak i w życiu codziennym. Pozwala ona na troszczenie się o własne granice z jednoczesnym poszanowaniem granic innych ludzi. Pozwala nam na bezpośrednie wyrażanie własnych emocji i uczuć, posiadanie własnego zdania.

Jest związana z umiejętnością odmawiania, ale również przyjmowania pochwał i ocen. Często jednak nie jest to takie łatwe, trudno nam w sposób wyraźny stawiać granice innym ludziom, ale też przyznać sobie prawo do odważnego wyrażania własnych opinii, potrzeb, czy życzeń. Ten trening uczy właśnie tych umiejętności, uczy jak być asertywnym wobec innych ludzi, świata i siebie samego.

Cele szkolenia:

 Czym jest asertywność
  Podstawowe zasady i mechanizmy związane z asertywnością
  Mapa asertywności
  Prawa asertywności
  Własne terytorium w różnych obszarach życia
  Wyznaczanie granic i obrona swoich praw
  Empatia i poszanowanie granic innych ludzi
  Asertywne przyjmowanie ocen
  Wyrażanie opinii i uczuć w kontaktach z innymi ludźmi
  Techniki asertywne w życiu codziennym

Oczekiwane rezultaty:

Uczestnicy nauczą się:
  Jak wyrażać własne zdanie i opinie w sposób otwarty, stanowczy
  Korzystać z praw asertywności
  Wyraźnie stawiać granice innym ludziom, dbając o własne terytorium, uczucia i potrzeby
  Konstruktywnie wyrażać emocje wobec innych ludzi
  Skutecznie odmawiać jednocześnie nie będąc agresywnym
  Jak konstruktywnie przyjmować krytykę i ocenę
  Asertywne wyrażać własne przekonania w pracy i życiu codziennym
  Być asertywnym w sytuacjach trudnych i z trudnymi partneramiGrupa docelowa:

  Przeznaczone dla wszystkich osób, które nie potrafią być lub chcą wzmocnić swoją asertywność.


Czas trwania:

  2 dni

Inteligencja emocjonalna

 
Inteligencja emocjonalna

Według wielu badaczy inteligencja emocjonalna odgrywa dużo większą rolę niż inteligencja akademicka i wiedza. To bowiem emocje rządzą światem, to bowiem one często wbrew logice, podpowiadają nam decyzje lub kiedy indziej, gdy brak faktów, kierują naszymi wyborami i zachowaniami. Emocje to też umiejętność budowania relacji i empatii. Jak twierdzi Goleman, jeden z najważniejszych badaczy inteligencji emocjonalnej „sukces życiowy najwyżej w 20% zależy od IQ, a więc pozostaje 80% innych oddziaływań- grupy czynników nazwanych inteligencją emocjonalną". Proponowany trening uczy jak rozwinąć właśnie tę zdolność, stać się bardziej inteligentnym emocjonalnie.

Cele szkolenia:

  Czym jest inteligencja emocjonalna
  Główne obszary inteligencji emocjonalnej
  Rozpoznawanie emocji u siebie
  Odróżnianie emocji pozytywnych i negatywnych
  Zarządzanie własnymi emocjami
  Empatia w kontaktach z innymi ludźmi
  Rozpoznawanie emocji u innych ludzi
  Zarządzanie relacjami z innymi- sympatia
  Automotywacja i umiejętność kierowania własnymi emocjami w działaniu
  Stan komfortu i zadowolenia w działaniach- „flow"

Oczekiwane rezultaty:

Uczestnicy nauczą się:
  W jaki sposób tworzą się i powstają emocje
  Nazywać własne stany emocjonalne i uczucia
  Rozpoznawać i konstruktywnie wyrażać swoje emocje
  Rozpoznawać emocje u innych
  Aktywnie i empatycznie słuchać i współodczuwać
  Skutecznie kierować własnymi emocjami tak, by były one sprzymierzeńcem w codziennych działaniach
  Mieć większą świadomość własnych wyborów, odczuć, czy też potrzeb
  Lepiej budować relacje z innymi ludźmi przyjmując perspektywę drugiej osoby
  Jak budować własną motywację oraz stan „flow"Grupa docelowa:

  Dla wszystkich osób, które chcą się nauczyć lub rozwinąć umiejętności związane z inteligencją emocjonalną - podnieść iloraz EQ


Czas trwania:

  2 dni

Trening antystresowy

 
Trening antystresowy

trening antystresowy W dzisiejszym świecie coraz częściej narzekamy na stres. Zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym żyjemy pod presją czasu i zobowiązań. Wokół nas coraz więcej jest czynników stresogennych, zaś coraz mniej możliwości związanych z wypoczynkiem, relaksem, umiejętnością odreagowania napięć, które pojawiają się w trakcie codziennej gonitwy. Zatem radzenie sobie ze stresem staje się jedną z kluczowych umiejętności związanych z efektywnym działaniem, możliwością osiągnięcia sukcesu, wreszcie z naszym zdrowiem, dla którego stres nie jest również obojętny. Poniższy trening jest możliwością nauczenia się radzenia sobie ze stresem, technik kontroli i sposobów postępowania w sytuacjach trudnych.

Cele szkolenia:

  Czym jest stres
  Mechanizmy powstawania stresu
  Fizjologiczne aspekty stresu
  Różne rodzaje stresu- mobilizujący i destruktywny
  Indywidualne reakcje w sytuacjach stresowych
  Autodiagnoza poziomu stresu
  Rola przekonań w radzeniu sobie ze stresem
  Techniki dystansu w sytuacjach trudnych
  Kontrola i zarządzanie emocjami
  Stres a efekt wypalenia
  Techniki relaksu i odprężenia

Oczekiwane rezultaty:

Uczestnicy nauczą się:
  Rozpoznawać sytuacje stresowe oraz identyfikować mechanizmy powstawania stresu
  Określać optymalny dla siebie poziom stresu- stres mobilizujący
  Identyfikować przekonania ograniczające wpływające na powstanie stresu
  Odczytywać fizjologiczne oznaki stresu
  Radzić sobie z presją otocznia i czasu
  Technik kontroli emocji związanych z dystansowaniem się lub szybką zmianą stanów emocjonalnych
  Umiejętności budowania dobrego samopoczucia i utrzymywania tego stanu
  Korzystania z technik relaksacyjnych- trening autogenny, kierowana wyobraźnia, elementy Tai Chi
  Sposobów unikania wypalenia zawodowegoGrupa docelowa:

  Wszyscy, którzy chcą nauczyć się radzenia sobie ze stresem.


Czas trwania:

  2 dni

Work-Life Balance

 
Work-Life Balance

Nie żyjemy by pracować, lecz pracujemy by żyć. A zatem nie poświęcenie i zatracenie, lecz równowaga pomiędzy życiem osobistym i pracą to rzecz kluczowa! To stwierdzenie w dzisiejszym świecie nabiera szczególnie dużego znaczenia, bowiem ludzie doświadczający równowagi we wszystkich obszarach życia - czyli ludzie szczęśliwi - to najcenniejsze zasoby każdej organizacji. To oni są najbardziej kreatywni i pomysłowi, są pełni energii i entuzjazmu, efektywnie przyczyniają się do realizacji celów firmy. Jeśli zaś tej równowagi brak to choćby najbardziej kompetentni i profesjonalni pracownicy - nie zachowując równowagi - prędzej czy później odczuwają ograniczający stres, frustrację, która ich blokuje, obniża efektywność, sprzyja czasowemu spadkowi motywacji, a w dalszej perspektywie - wypaleniu zawodowemu.

Na naszym szkoleniu dowiesz się jak dbać o ten balans pomiędzy pracą i innymi sferami życia osobistego.

Cele szkolenia:

  Work-Life Balance - czym jest
  Obszary życia - obszary równowagi
  Poczucie wpływu na własne życie
  Wartości i cele w życiu – gdzie jestem, a gdzie chcę być
  Koło celów – diagnoza poziomu równowagi i zadowolenia
  Cele i potrzeby w perspektywie krótko i długoterminowej
  Moje priorytety i niezbędne zasoby do realizacji celów
  Jak budować i utrzymać własną motywację
  Strefa komfortu i wypalenia
  Nastawienie wobec wyzwań i zmian
  Pozytywne przekonania i proaktywna postawa
  Radzenie sobie ze stresem i presją
  Zarządzanie własnymi emocjami
  Równowaga w perspektywie czasowej: balans teraz/balans na stałe

Oczekiwane rezultaty:

Uczestnicy nauczą się:
  Określania poziomu równowagi pomiędzy praca a życiem osobistym
  Że praca jest integralną częścią życia, a osiągnięcie harmonii w tej sferze pozytywnie wpływa na poziom motywacji i kreatywności
  Rozumienia własnych celów, potrzeb oraz świadomego zarządzania sobą w kontekście zawodowym i pozazawodowym
  Precyzyjnego wyznaczania celów oraz dobierania zasobów potrzebne do ich realizacji
  Zauważania swojej strefy komfortu i podejmowania działań ułatwiających jej opuszczenie
  Radzenia sobie z presją i naciskami otoczenia
  Utrzymywania balansu w długiej perspektywie czasowejGrupa docelowa:

  Dla wszystkich osób, które chcą utrzymać równowagę miedzy pracą i życiem osobistym.


Czas trwania:

  2 dni
DISC CLASSIC - Analiza Profilu Osobowego


Sprawdzony od 40 lat model rozwojowy, opisujący profil osobowy pracownika w miejscu pracy. Wykorzystywany w ponad 50 krajach przez 90% firm z listy Fortune 500. Pozwala opisać naturalne preferencje pracownika w miejscu pracy, a tym samym zwiększyć dopasowanie pracownika i stanowiska pracy, przez co ułatwia podniesienie wydajności pracy. Jest to model rozwojowy, który pozwala zdefiniować obszary do rozwoju w miejscu pracy i ustalić sposoby rozwijania tych obszarów, kompetencji. Jest licencjonowanym narzędziem firmy Inscape Publishing.


Cel badania:

  Zdefiniowanie preferencji pracownika wspierających jego efektywność, jak również ograniczających wydajność
  Zrozumienie własnego zachowania i jego wpływu na zachowania otoczenia
  Uświadomienie sobie podstaw zachowań innych pracowników/ ludzi
  Opisanie obszarów wymagających rozwoju, w celu poprawy efektywności pracy

Oczekiwane rezultaty - uczestnicy szkolenia:

  zrozumieją swoje zachowania i sposób odbioru tych zachowań przez otoczenie
 określą w jaki sposób ich zachowania mogę wpływać na podnoszenie ich efektywności w miejscu pracy lub obniżenie tej efektywności
 uzgodnią obszary kompetencji, zachowań, które powinni i chcą rozwijać
 zaplanują ścieżkę i sposób rozwijania niezbędnych kompetencji
 zrozumieją w jaki sposób należy i warto interpretować zachowania innych osób w celu podniesienia efektywności komunikacji i współpracy w zespole

Menedżerowie po przeprowadzonym badaniu...

  zrozumieją w jaki sposób ich zachowania wpływają na zachowania i efektywność pracowników
  określą swoje obszary kompetencji, które należy wzmacniać, a które rozwijać
  otrzymają wskazówki interpretować zachowania pracowników w różnych sytuacjach i w jaki sposób wykorzystać je w celu podniesienia wydajności zespołu
  uświadomią sobie w jaki sposób mogą podnieść efektywność komunikacji, delegowania zadań, rozwiązywania konfliktów
  otrzymają dodatkowe narzędzie umożliwiające zaplanowanie ścieżki rozwoju pracownika.

Sposób przeprowadzenia badania

  badanie on line trwające w granicach 10 min.
  wygenerowanie raportu w wersji papierowej lub elektronicznej
  feedback certyfikowanego trenera, praktyka zapewniający umiejętność pracy z raportem w miejscu pracy, w celu rozwijania oczekiwanych zachowań

Badanie dedykowane

  pracowników i kadry menedżerskiej
  działów HR
  w trakcie procesu rekrutacji, sesji oceniających, wypracowujących ścieżki rozwoju

Dodatkowa wartość

Dodatkową wartość stanowią moduły szkoleniowe ściśle skorelowane z opisem profilu osobowego i dopasowane do potrzeb firmy w następujących obszarach:
 Komunikacja
  Zarządzanie konfliktem
 Umiejętności interpersonalne
 Kadra menedżerska
  Sprzedaż
  Zespół

Thomas - Profesjogram - Analiza Stanowiska Pracy


Profesjogram (Analiza Stanowiska Pracy) jest narzędziem pozwalającym w sposób naturalny stworzyć optymalny profil kompetencyjny dla określonego stanowiska pracy. Stworzony wzorzec może być punktem odniesienia w procesie rekrutacji, co pozwala skuteczniej i szybciej identyfikować kandydatów o oczekiwanym profilu, dopasowanym do przyszłej roli. Opierając się o profesjogram można określić i opisać oczekiwane zachowania pracowników. Wynik profesjogramu jest łatwy do porównania z APOs ( Analiza Profilu Osobowości) kandydata, co pozwala ocenić stopień zgodności i zdefiniować obszary wymagające dodatkowej analizy.


Cel badania:

  Przygotowanie miarodajnego wzorca zachowań na danym stanowisku pracy zgodnego z oczekiwaniami i wymaganiami firmy
  Opisanie obszarów na które należy zwrócić uwagę podczas procesu rekrutacji.
  Możliwość porównania Profilu Osobowego kandydata/ pracownika z Profesjogramem i określenie obszarów wymagających sprawdzenia lub rozwijania.

Oczekiwane rezultaty :

  uzgodnienie obszarów kompetencyjnych pracownika wymagających rozwijania w celu dopasowania do Profesjogramu
  zwiększenie skuteczność doboru pracowników do wymagań stanowiska pracy
  podniesienie efektywności procesów rekrutacyjnych

Sposób przeprowadzenia badania

  przygotowanie Profesjogramu przebiega w formie onlinie lub papierowej i wymaga udziału najlepszych pracowników z pozycji opisywanej oraz ich przełożonych
  czas trwania badania wynosi ok. 15 min

Badanie dedykowane

  menedżerowie wysokiego i średniego szczebla
  działy HR
  osoby planujące i biorące udział w procesie rekrutacji

Jesteś jedyną osobą na świecie, która może wykorzystać twój potencjał.

Połącz się z nami

Work Image
Jacek Korzeniowski
Prezes Business Way sp. z o.o.
Trener Biznesu, Coach, Doradca
Work Image
Marek Sztomberski
Trener Biznesu, Doradca, Coach , Supervisor
Work Image
SYLWIA KOWALSKA
Partner
Konsultant, Trener, Coach
Work Image
Robert Siewak
Trener, Doradca, Coach
Work Image
Elżbieta Ziembrowicz
Trener, Coach, Doradca
Work Image
Anna Kazakow
Trener, Coach, Mediator
Work Image
Irena Lichnerowicz - Augustyn
Trener, Wykładowca
Work Image
Tomasz Jarmakowski
Trener
Work Image
Paweł Zbrojkiewicz
Trener biznesu, Doradca
Work Image
Danuta Krawczyk
Trener, Coach, Doradca
Work Image
Siergiej Litwinow
Trener, Coach, Doradca
Work Image
Bogumiła Więcław
Trener, Wykładowca
agaat
Agata Dominik
Trener
Work Image
Waleria Sobolewska
Trener
Work Image
Tatiana Radzikowska
Konsultant ds. turystyki
Work Image
Krzysztof Kostyra
Trener, Coach, Doradca
Beata Kurach
Beata Kurach
Trener biznesu
Doradca HR, Coach

 
Beata Kurach

Beata Kurach

Trener Biznesu
Doradca HR, Coach

Moje motto:

"Ciągły rozwój i doskonalnie to obszary bardzo ważne w moim życiu. Oferowanie wsparcia w rozwoju innym ludziom, możliwość dzielenia się z nimi wiedzą i doświadczeniem, to dla mnie powód do satysfakcji oraz bezcenne źródło energii i inspiracji”.

Wykształcenie:

Practitioner Coach Diploma, Noble Manhattan Coaching , Warszawa
Studia podyplomowe - Zarządzanie zasobami ludzkimi; WSPiZ im. L. Koźmińskiego
Magister archeologii - Uniwersytet Warszawski

Szkolenia Certyfikaty:
 • Certyfikowany trener wewnętrzny Colgate-Palmolive w programach: Valuing Colgate People, Business Presentation Skills, Coaching &Feedback, Objectives Setting, Performance Review, General Instructor Training, Competency Based Interviewing, Leadership for Manufacturing Work Teams
 • Master Trainer Colgate-Palmolive Leadership Programs
 • Asesor wewnętrzny (Assessment i Development Center) w firmach Colgate-Palmolive, Sony, Amcor Tobacco Packaging
 • Facylitator programów edukacyjnych z udziałem koni (Horse Assisted Education)
 • Coaching Clinic (Coach-U), Warszawa
 • Situation Leadership II (House of Skills), Warszawa
 • PDI - 360 Feedback training, Zurich
 • Work Smart Performance (Sony & Energy Project), Londyn
 • Sony Internal Assessor training, Londyn
 • SHL Assessor Training, Londyn
 • Akademia TROP - Dyplom trenera
Doświadczenie:

Moja kariera zawodowa od zawsze związana była z obszarem zarządzania zasobami ludzkimi oraz rozwojem pracowników. Pierwsze kroki zawodowe stawiałam w firmie Colgate-Palmolive Poland, pełniąc kolejno role specjalisty, koordynatora i kierownika działu HR w fabryce. Następnie przez blisko cztery lata pracowałam jako Menedżer ds. szkoleń i rozwoju pracowników. Uzyskałam certyfikat trenera wewnętrznego oraz master trenera, uprawnionego do certyfikowania trenerów wewnętrznych firmy Colgate-Palmolive. Realizowałam projekty szkoleniowe poświęcone doskonaleniu kompetencji przywódczych managerów średniego szczebla w Polsce i w innych krajach europejskich. Byłam odpowiedzialna za pozyskiwanie talentów do firmy i ich rozwój w organizacji. Odpowiadałam za plany sukcesji, program zarządzania wynikami pracy, coaching manedżerów, centra rozwoju i oceny oraz szkolenia.

Karierę zawodową kontynuowałam jako Dyrektor Personalny w firmie Sony Poland, a następnie Baxter Polska, w obu przypadkach odpowiadając za realizację strategii HR w Polsce i Krajach Bałtyckich. W 2012 roku objęłam stanowisko Dyrektora HR (Europa Zachodnia) w firmie Amcor Tobacco Packaging. W moim obszarze odpowiedzialności znalazło się siedem oddziałów firmy w Polsce, Szwajcarii, Niemczech, Holandii, Wielkiej Brytanii, Francji oraz Portugalii.

W 2016 roku rozpoczęłam współpracę z firmą Business Way Sp. z o.o. w roli trenera, coacha i doradcy. Wykorzystuję wieloletnie doświadczenie w biznesie, aby skutecznie wspierać naszych klientów w rozwoju ich organizacji.

Obszar ekspertyzy - coaching przedstawicieli średniego i wyższego szczebla menedżerskiego, zarządzanie talentami, budowanie i wdrażanie modeli kompetencyjnych, szkolenia i warsztaty w obszarze przywództwa, szkolenia Train the trainers, programy doradcze w obszarze HR oraz warsztaty edukacyjne z udziałem koni (HAE).

Jacek Korzeniowski

Jacek Korzeniowski

Prezes Business Way sp. z o.o.
Trener Biznesu, Doradca, Coach


  Moje motto:
"Sukces i rozwój w działaniu. Lubię wiedzę teoretyczną przekuwać w sukces praktyczny, otwierać nowe obszary i budować efektywne struktury. Wiem, że moja wiedza i wieloletnie doświadczenie są wartością dla innych, pomagając im osiągać ambitne cele. Szczególnie motywuje mnie przełamywanie barier i realizowanie celów, które wydają się nieosiągalne."


Wykształcenie:

Akademia Medyczna w Lublinie - Lekarz medycyny;
WSPiZ im. L.Koźmińskiego - Studia MBA;
Yans Cron Consulting Group - Trener biznesu i NLP;
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy - Studia Podyplomowe Coaching;
Instytut Francuski w Warszawie;
Management Central Europe w Brukseli;
Posiadane certyfikaty - DISC Classic, Thomas International (APOS, TST, 3600 );


 

Doświadczenie:

Karierę zawodową rozpocząłem jako lekarz, pracując przez 14 lat w szpitalu oraz jako kierownik poradni. Następnie stworzyłem i kierowałem Szkołą Ratownictwa Medyczno-Sanitarnego, która w ciągu 3 lat stała się drugą największą na świecie tego typu placówką szkolącą tysiące osób rocznie. Poza działalnością szkoleniową, koordynowałem pracą ponad 20 trenerów oraz 12 profesorów medycyny, dyrektorów szpitali, ordynatorów, wchodzących w skład rady programowej szkoły ratownictwa.
Kolejnym wyzwaniem była praca przez 13 lat dla międzynarodowego koncernu farmaceutycznego.

Przeszedłem przez wszystkie szczeble od Przedstawiciela Medycznego do Dyrektora Sprzedaży. Zarządzałem 130 osobowym zespołem przedstawicieli i 14 menadżerami. Jestem autorem licznych rozwiązań z zakresu sprzedaży, zarządzania, systemów motywacyjnych, raportowania, monitorowania efektywności zespołu itp.

Od 2008 jestem współwłaścicielem Business Way Sp. z o.o., wykorzystując swoje kompetencje i doświadczenie w zakresie rozwijania kompetencji i biznesu naszych klientów, w formie szkoleń, coachingów oraz projektów doradczych. Szkoliłem i prowadziłem coachingi, assessmenty w takich firmach jak Glaxo, Teva, Pliva, Novartis, Astellas, Novo Nordisk, BGK, Drozapol S.A, Arteria, Cegedim Polska, Symposion, Bahlsen Sp.z o.o., Hand Prod i wielu innych.

Work Image

Bogumiła Więcław

Trener, Wykładowca


  Moje motto:


"Lubię dzielić się doświadczeniami z innymi, szczególnie wiedzą tak przydatną na co dzień i od święta jaką jest problematyka protokołu dyplomatycznego,
etykiety i dobrego wychowania."Wykształcenie:

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
Studia podyplomowe w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie (obecnie SGH)
Kurs w Akademii Prawa Międzynarodowego w Hadze


 

Doświadczenie:

Jestem specjalistą w zakresie prawa dyplomatycznego, a w szczególności problematyki przywilejów
i immunitetów dyplomatycznych.

W Ministerstwie Spraw Zagranicznych zajmowałam różne stanowiska, które były związane z pracą
w Protokole Dyplomatycznym, jako: Naczelnikiem Wydziału Przywilejów i Immunitetów Dyplomatycznych (4 lata), Zastępca Dyrektora Protokołu Dyplomatycznego (6 lat). Pracowałam także w polskich przedstawicielstwach dyplomatycznych w Finlandii (8 lat), USA (5,5 lat), Australii (5 lat).

W swojej pracy zawodowej brałam udział w wielu wizytach najwyższego szczebla oraz towarzyszyłam współmałżonkom głów państw, szefów rządów i ministrów spraw zagranicznych. Uczestniczyłam
i organizowała oficjalne przyjęcia i uroczystości zarówno w Polsce jak i za granicą.

Szkolę z protokołu dyplomatycznego dla pracowników MSZ, urzędów administracji publicznej oraz zajęcia w Krajowej Szkole Administracji Publicznej (KSAP) , Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych i Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Prowadzę zajęcia z zakresu etykiety biznesowej i savoir-vivre', współpracując z wieloma firmami m.in. Ogólnopolskim Centrum Edukacji Samorządu i Administracji (OCESIA), Europejska Akademią Dyplomatyczną (EAD), Agencją Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej.

Jacek Korzeniowski

Waleria Sobolewska

Trener
Business Way, Sp. Z o.o.


  Moje motto:
"Lubię uczyć i uczyć się od innych, widzieć efekty swojej pracy. Działam z pasją." 
 
 

Wykształcenie:

Magister filologii polskiej
Uniwersytet Łódzki


 

Doświadczenie:

Przez wiele lat pracowałam jako lektor języka rosyjskiego dla klientów korporacyjnych (Teka Maszyny Budowlane, Styrolution, PWN Szkolne, PM Group, Instytut Tele- i Radiotechniczny, Najwyższa Izba Kontroli, Adobe, Polska Agencja Prasowa), metodyk w Centrum Nauczania Języka Rosyjskiego. Prowadziłam kursy doskonalenia dla nauczycieli języka rosyjskiego z zakresu metodyk nauczania i wiedzy o współczesnej Rosji (nauczyciele szkół średnich, AWF, Politechniki Warszawskiej). Wykonywałam tłumaczenia symultaniczne, konsekutywne. Współpracowałam z wydawnictwami PWN Szkolne oraz PWN Naukowe.

Od 2004 roku współpracuję z Najwyższą Izbą Kontroli, gdzie prowadzę szkolenia językowe dla pracowników, jestem tłumaczem podczas spotkań międzynarodowych, a także tłumaczyłam raporty równoległe stanu przygotowań do EURO 2012. Współpracowałam z firmą handlową „Anoks Trading”, gdzie zdobyłam dużo cennej wiedzy na temat sprzedaży, handlu międzynarodowego, nauczyłam się sporządzać dokumentację eksportowo-importową w różnych językach (rosyjskim, ukraińskim, polskim), prowadziłam rozmowy handlowe z klientami rosyjskojęzycznymi. Prowadziłam własną Agencję Turystyczną „Mapa Świata”.

Bardzo cenne doświadczenie zdobyłam pracując jako Konsultant Oświatowy i trener w Centrum Edukacyjnym Erasmus w branży sprzedaży bezpośredniej, prowadzenia kursów z zakresu technik pamięciowych, szybkiego czytania, efektywnego przyswajania wiedzy skierowanych głównie do dzieci i młodzieży. Obecnie firma została wprowadzona na rynek ukraiński pod nazwą „Akademia Sukcesu”, gdzie pełnię funkcję Dyrektora Generalnego.

Jacek Korzeniowski

Marek Sztomberski

Trener Biznesu, Doradca, Coach, Supervisor


  Moje motto:
„Ciągle fascynuje mnie człowiek i jego potencjał. Mam poczucie, że w dzisiejszym świecie pełnym zmian, prowadzenie ludzi i pomaganie im w rozwoju to ciągła przygoda, niekończąca się podróż w poszukiwaniu nowych możliwości.”


Wykształcenie:

Absolwent psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Certyfikaty:

Trener NLP oraz Master - Practitioner of Art of NLP
The NLP Connection and Society of Neuro - Linquistic Programming (USA)
The Structures of Time – Christina Hall

Szkolenia
i warsztaty:

Christina Hall, Herman Müller, John Seymour, Joseph O'Conor , David Nenan czy Robert Cialdini.


 

Doświadczenie:

Od 1984 do 1996 prowadziłem własne firmy zajmujące się działalnością usługowo – handlową.
 
  Od 1991 roku do 1994 byłem Dyrektorem Ośrodka Rozwoju Osobowości w Świdniku, zarządzałem zespołem pracowników oraz zajmowałem się budowaniem strategii firmy i realizacją innowacyjnych projektów z dziedziny rozwoju.
 
  Od 1995 do 2003 byłem współwłaścicielem oraz trenerem Instytutu Doradztwa i Szkoleń NLP, a od 2003 do 2011 byłem Wiceprezesem i trenerem firmy doradczej Kulesza Sztomberski Institute of Business Education. Tworzyłem oraz wprowadzałem systemy szkoleń dla menadżerów w wielu firmach, min.: Astellas, Adamed, Coca Cola Beverages, Bahlsen, D-Link Polska, Philip Morris, Kraft Foods, Nestle, Nutricia, Mars, Unilever, Dębica, ING, Kredyt Bank, Bank BPH, Bank Zachodni WBK, PZU, Triada, Bayer, Boehringer Ingelheim, GlaxoSmithKline, Roche Pharmaceuticals czy Boots Healthcare.
 
  Pracowałem jako konsultant budując strategie sprzedaży oraz szkoląc zespoły sprzedażowe dla takich firm jak: Kompania Piwowarska, Kamis Przyprawy, GoodYearDunlop, Tesco, Volvo, Ceramika Paradyż, Ciech, Philips, Rockit Benckiser, Era, PTK Centertel, Capgemini i wiele innych. Wprowadzałem także systemy coachingu sprzedażowego w Bahlsen Polska, GSK czy Triada.
 
  Jestem autorem wielu felietonów, artykułów z dziedziny NLP i biznesu oraz autorem książki pod tytułem „31 opowieści”.
 
  Z Business Way realizuje swoją pasję, jaką jest praca z drugim człowiekiem.
 
 

Jacek Węgrzyk

Piotr Mildner

Partner
Business Way, Sp. Z o.o.


  Moje motto:

Szacunek dla innych, dynamizm w działaniu, upór w dążeniu do celu.
Wykształcenie:

Absolwent SGGW, Warszawa
Absolwent Columbia Senior Executive Program (CESP), New York

Języki: angielski, niemiecki, rosyjski, hiszpański


 

Doświadczenie:

Pierwszych dziesięć lat to czas zapoznawania się ze światem ekonomii, kontaktów z klientem i zarzadzania zespołem pracowników w polskich strukturach firmy Du Pont de Nemours. Du Pont de Nemours był prawdziwą szkołą biznesu. Zdobyte tam doświadczenie zaowocowało ofertą jaką otrzymałem od The Dow Chemical Company, jednego z największych koncernów chemicznych świata. Po kilku latach pracy w polskim przedstawicielstwie, które zostały uwieńczone tytułem najlepszego handlowca w Europie Wschodniej, zostałem promowany na stanowisko Dyrektora Departamentu Agrobiologicznego na kraje Europy Wschodniej z siedzibą w Wiedniu.

Kolejnym wyzwaniem było tworzenie pierwszego amerykańsko-bułgarskiego JV firmy The Dow Chemical Company w Sofii, gdzie na stanowisku Dyrektora Generalnego pracowałem przez okres trzech lat. Rok 1992 przyniósł nie tylko zmianę firmy ale także branży z chemicznej na farmaceutyczną, z która związany jestem do dnia dzisiejszego.

W wyniku tej zmiany przez kolejnych 10 lat pracowałem jako Dyrektor Generalny oddziału, a później spółki niemieckiego koncernu Boehringer Ingelheim z siedzibą w Warszawie. Kolejnym, ważnym etapem mojej kariery było kierowanie polskimi strukturami Hoffman la Roche, znanego na świecie szwajcarskiego koncernu produkującego szeroką gamę leków innowacyjnych.

Poza podwojeniem sprzedaży w pierwszych trzech latach, doprowadziłem do rozbudowania departamentu odpowiedzialnego za badania kliniczne w Europie Wschodniej, oraz stworzenia departamentu, w którym tworzone jest oprogramowanie na globalne potrzeby całego koncernu Hoffman la Roche. W oparciu o zdobyte, międzynarodowe doświadczenia rok 2006 rozpocząłem procesem tworzenia własnej firmy doradczej, Executive Management Agency (E.M.A.). Zakresem jej działania jest realizacja projektów doradczych w zakresie rozwoju biznesu poza granicami Polski. Najpoważniejszym klientem E.M.A. w obszarze rozwoju rynków zagranicznych są Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.


E.M.A. odegrała kluczową rolę w procesie tworzenia przedstawicielstw Polpharmy w Białorusi, Uzbekistanie, Azerbejdżanie i Wietnamie, a także w projekcie rozpoczęcia produkcji leków w Kazachstanie. Jestem autorem wielu felietonów, artykułów z dziedziny etykiety w biznesie. Sztandarową pozycją jest moja książka pod tytułem „Podstawy etykiety, czyli wiza do Świata Biznesu”, która zdobywa popularność w krajach rosyjskojęzycznych, w szczególności w krajach Azji Centralnej.

Swoją wiedzą i doświadczeniem wspomagam zespół dynamicznie rozwijającej się firmy Business Way.

Work Image

Siergiej
Litwinow

Trener, Coach, Doradca  Moje motto:
"W szkoleniach najbardziej mnie fascynuje możliwość spotykania osób o wysokich wymaganiach i ambitnym dążeniu do samodoskonalenia się. Motywują mnie wizje korzyści, które odniosą moi uczestnicy szkoleń. Szkoląc czuję ducha odkrywcy i przewodnika."


Wykształcenie:

Konstruktor maszyn i mechanizmów okrętowych – KTBO ? w Kijowie
Trener NLP oraz Master - Practitioner in the art of NLP – Society of Neuro-Linguistiv Programming

certyfikaty:

NLP and Accelerated Personal Development – Meta-Mind Consulting & John Seymour Asssociates
Advanced Presentation Skills I – International Institute for NLP & MORE
Sukces sprzedaży z NLP – Lambent Training Joseph O’Connor
Skuteczny menadżer malej firmy - Centrum Edukacyjne Weles
Call Center – Centrum Telemarketingu Bancom sp. Z o.o.
Zarzadzanie czasem – GB Resources Polska
Centra finansowe świata – Międzynarodowe standardy rachunkowości i rewizji finansowej – Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce (Nowy Jork)
Specjalista z zakresu akupresury i terapii manualnej – dyplom wydany przez Wojewódzkie Centrum Naukowo – Informacyjne w Kijowie
Certificate of Completion Joint Release – Korperthercpeutische Praxis Stefan Butteweg, HP
Master of Usui System of Natural Healing – Usui Shiki Ryoho


 

Doświadczenie:

Przez wiele lat współpracowałem z sekcją “Człowiek – Wszechświat” Akademii Nauk Ukrainy, gdzie prowadziłem badania w zakresie oddziaływania psychiki na stres, emocje i procesy myślenia.

Po przeniesieniu się do Polski od roku 1993 jest Prezesem spółki z o.o. AKASHA, zajmującej się psychoedukacją (kursy, treningi, opracowywanie autorskich programów szkoleniowych dla firm) i holistycznymi metodami reedukacji widzenia (kursy korekcji wad wzroku i „fitness wzroku” oparte na autorskiej metodzie).

Jestem autorem szeregu publikacji dotyczących modeli myślenia i zachowania w popularnych czasopismach w Polsce. Często występuję jako ekspert w dziedzinie języka ciała i niewerbalnej komunikacji w programach telewizyjnych oraz w czasopismach

Prowadziłem treningi i konsultacje dla organów administracji państwowej, firm i instytucji. Jako trener szkoliłem grupy sprzedawców firm sprzedaży bezpośredniej m.in. Collagen Beauty, Philipiak, Dr. Nona, DMB (Dynamic Modern Business). Szkoliłem także pracowników Gazety Wyborczej oddział Katowice, Polonica, Polmozbyt, Infor, Cezas Białystok, Linde Gaz, Rollen Polska Studio Figura, Sita, RUCH, Dialog, Zakłady Miesne Kamiński i innych.

Jest także autorem serii książkowej “Ludowe tradycje, wierzenia i metody terapii”. Maluję i rzeźbię - jestem na przykład autorem ilustracji do publikacji W.H.Batesa, J. Prokopiuka i innych. Oprócz tego jestem marszandem i wydawcą literatury i muzyki.

agaat

Agata
Dominik

Trener  Moje motto:
"Szkoląc daję innym możliwość rozwoju, sama siebie rozwijając. Każdy dzień jest dla mnie odkryciem. Każde doświadczenie pozwala mi przybliżyć się do doskonałości."
 
 
 
 
 


Wykształcenie:

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych, kierunek pedagogika, specjalizacja: resocjalizacja.
Absolwentka III Polsko- Brytyjskiej Szkoły Trenerów Młodzieżowych.


 

Doświadczenie:

Posiadam 15-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą, zarówno jako instruktor w Związku Harcerstwa Polskiego jak i animator, koordynator w Agencji Artystycznej BRANZO działającej na terenie całej Polski. Współpraca z Polskim Związkiem Głuchych oddział we Wrocławiu jako szkoleniowiec, wykładowca.

W 2012 roku producent Nurtu OFF podczas przeglądu 34 Przeglądu Piosenki Aktorskiej.

Pomysłodawca i realizator gry miejskiej i zamkowej podczas ogólnopolskiego Biegu Szlakiem Wygasłych Wulkanów.

Obecnie pracuje jako trener w Business Way Sp. z o. o.

Danuta

Tomasz
Jarmakowski

Trener  Moje motto:
"Wiem, że dowiedzieliśmy się już wystarczająco dużo, by być bardziej efektywnym w pracy, budować lepsze relacje czy ponosić mniejsze koszty wszechobecnego stresu. I być może to najbardziej potrzebna wiedza i umiejętności w dzisiejszym świecie, gdzie niemal wszystko wydaje się niepewne.

Lubię mądrych i dobrych ludzi oraz rozmowy, w których - jak za dawnych lat - szukam z rozmówcą prawdy i odpowiedzi na ważne pytania. "


Wykształcenie:

1996-2001- Uniwersytet Łódzki, Instytut Psychologii, w tym stypendium na Orebro Universitet w Szwecji. Specjalizacja: Psychologia pracy i organizacji
2001 - Szkoła Trenerów Umiejętności Interpersonalnych
2004 - Staż Practitioner of Art of NLP


 

Doświadczenie:

Od 2001 pracuje jako Trener Biznesu.

Miałem przyjemność prowadzić szkolenia m.in. dla następujących firm i instytucji:Boeringher Ingelheim, Boots Healthcare, Brenntag Polska, Firma Oponiarska Dębica S.A., Glaxo Smith Kline, Grasso Sp. Z o.o., Hurtap Łęczyca, ING Bank Śląski, Kompania Piwowarska, Nestle Polska, Philip Morris Polska, Redan S.A, Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego, Triada Biuro Podróży, Unilever Polska, Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Białymstoku.

Od 2004 pracuje jako Asystent w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego

Jacek Korzeniowski

Anna Kazakow

Trener, Coach, Mediator  Moje motto:
"Szkolę, bo widzę jak wiele obszarów w relacjach między ludźmi wymaga wsparcia i jak prostymi narzędziami można osiągnąć niezwykłe efekty. Szkolę, ponieważ uważam, że ludzie mają niewykorzystane potencjały i szkoda, żeby się taka wartość zmarnowała. Bardzo lubię, kiedy uczestnicy mówią, że „się nie da” a potem sami stosują ćwiczone techniki."
 
 


Wykształcenie:

Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego
Studium Stenotypii i Języków Obcych w Warszawie - profil z rozszerzonym rosyjskim
Mediator w organizacji – Szkoła Mediacje Grupy TROP
Coach - Szkoła Coachów Grupy TROP
Trener – Szkoła Trenerów Biznesu Grupy TROP
Certyfikat SHL (uprawniający do przeprowadzania testów AIS, ADL, OPQ)
Akredytacja do prowadzenia i moderowania warsztatów z użyciem Ról Grupowych M. Belbina


 

Doświadczenie:

W latach 1993 – 2007 byłam Konsultant ds. Rekrutacji w firmie HRK.

Od 2007 roku prowadzę szkoleń z obszaru zarządzania zespołem, komunikacji, rozwiązywania konfliktów, motywowania, budowania zespołów, budowania tożsamości zespołowej, planowania i opracowywania strategii rozwojowych. Przygotowuję projekty szkoleniowych od strony organizacyjnej – badanie potrzeb klienta, diagnoza problemów i/lub obszarów rozwojowych, określenie przydatnych technik i narzędzi. Zajmuję się coachingiem dla kadry zarządzającej, prowadzę oceny 360 oraz testy umiejętności (OPQ, ADL i AIS firmy SHL).wraz z interpretacją

Prowadziłam procesy rekrutacyjne w Polsce i zagranicą metodą Direct/Executive Search na stanowiska średniego i wyższego szczebla, m.in. dla ACP Pharma, Schunk, PPG Industries, Antalis, ACO, Pommier Polska, Valmont Structures, Vielika Kishenya Brałam udział udział w ponad 200 sesjach Assesment i Development Centre jako Asesor wiodący m.in. dla takich firm jak PZU, Orlen, Commercial Union, Akzo Nobel, Coca-Cola, TPSA.

Brałam udział w międzynarodowym projekcie szkoleniowym, organizowanym wraz partnerem szwajcarskim, firmą doradczą Towers Perrin polegającym na wdrożeniu nowych wartości korporacyjnych w Bayer Schering Pharma – facylitacja w języku polskim, rosyjskim i bułgarskim w Polsce, Rosji, Bułgarii oraz na Ukrainie dla działów handlowych.

krzysztof_kostyra

krzysztof kostyra

Trener, Coach, Doradca  Moje motto:
"Pomagając innym osobom, które chcą kształcić się, doskonalić w swojej pracy i stać się profesjonalistami w wybranej przez siebie dziedzinie, wyrażam jednocześnie swoją wdzięczność, podziw oraz szacunek dla moich nauczycieli. Jedną z największych satysfakcji w życiu zawodowym dają mi osoby, które dzięki własnej pracy i pomocy szkoleniowej osiągają znaczące sukcesy oraz postępy własnej kariery."


Wykształcenie:

MBA, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Carlson School of Management University of Minnessota
Lekarz, Akademia Medyczna w Warszawie


 

Doświadczenie:

Pracę w przemyśle farmaceutycznym rozpocząłem 20 lat temu w firmie Sandoz (później Novartis), w 1991 roku jako przedstawiciel medyczny, później jako Product Manager oraz Business Unit Head. W lipcu 2000 r. objąłem pozycję Regional Marketing Manager w centrali firmy Novartis w Bazylei (Szwajcaria) i odpowiadałem za zarządzanie marketingiem i sprzedażą na kilkunastu rynkach Europy Zachodniej, Środkowej i Wschodniej oraz Afryki i Bliskiego Wschodu, a następnie pracowałem jako Global Brand Manager.

W latach 2005 – 2007 byłem Dyrektorem Generalnym firmy Organon w Polsce, a po jej przejęciu przez Schering-Plough zarządzałem działalnością operacyjną oraz integracją obydwu firm w Czechach i Słowacji.

W roku 2009 pracowałem w firmie Polpharma, jako osoba odpowiedzialna za jej rynki międzynarodowe. Od tamtej pory zajmuję się samodzielną działalnością szkoleniową oraz doradczą realizowaną na zlecenie polskich i zagranicznych firm farmaceutycznych oraz innych podmiotów działających na rynku usług medycznych.

Sylwia Kowlska

SYLWIA KOWALSKA

Partner
Konsultant, Trener, Coach


  Moje motto:


„Żyj z pasją i w zgodzie z sobą, ciągle poszerzając wiedzę i doświadczenie”.Wykształcenie:

Practitioner Coach Diploma, Noble Manhattan Coaching, Warszawa
Coach, Laboratorium Psychoedukacji & SWPS, Warszawa, Podyplomowe Studnium Coachingu
Magister psychologii Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Warszawa
Magister historii Akademia Pomorska, Słupsk


 
Szkolenia
i warsztaty:

Unleash The Power Within, Anthony Robbins Training, Londyn
Program Pomocy Psychologiczny, Instytut Integralnej Psychoterapii Gestalt , Warszawa
Trening interpersonalny w formule Grupy Otwarcia (5 dni), Laboratorium Psychoedukacji
Rola coachingu w budowaniu kultury organizacyjnej, Laboratorium Psychoedukacji
Rozwój zawodowy – rozumienie psychodynamiczne, Laboratorium Psychoedukacji
Asertywność a potrzeba godności, człowiek w biznesie czyli jak stawać wobec trudnych sytuacji pracowniczych i jak je rozwiązywać, SWPS Warszawa
Negocjacje menadżerskie i handlowe, SWPS Warszawa
Radzenie sobie z emocjami w sytuacjach stresowych, SWPS Warszawa


Doświadczenie:

Moja kariera zawodowa rozpoczęła się od zatrudnienia w liceum na stanowisku nauczyciela historii i wiedzy o społeczeństwie.

Po roku otrzymałam propozycję pracy w europejskim oddziale amerykańskiej firmie VideoPlus (Success Partners), która zajmuje się obsługą firm z dziedziny MLM i DS w USA oraz Europie. Poczynając od stanowiska asystenckiego przechodziłam przez kolejne szczeble kariery w firmie, aby zostać Customer Relationship Department Manager.

To stanowisko umożliwiło mi zdobycie ważnych doświadczeń z zakresu odpowiedzialności za dział Obsługi Klienta i Dział Zakupów, opieki nad kluczowymi klientami firmy oraz aktywnego rozwijania sprzedaży. Moje główne osiągnięcia to budowanie i kierowanie zespołem Account Executives, realizacja planów sprzedażowych, budowanie procesów miedzy działami oraz moderacja kultury organizacji.

W Business Way zajmuję stanowisko Business Development Manager. Odpowiadam za koordynowanie i realizowanie całokształtu procesów związanych z kreowaniem przyszłości firmy
i marki Business Way. Pracuję również jako coach i trener.

Danuta

Danuta
Krawczyk

Trener, Coach, Doradca  Moje motto:
"Moją pasją są ludzie. Stale ciekawią mnie ogromną różnorodnością swoich możliwości i talentów. Szczególnie inspiruje mnie i motywuje do działania znajdowanie i uruchamianie w nich potencjałów, które dotychczas się nie ujawniały, bądź nie realizowały w pełni. Kontakty międzyludzkie stale przynoszą mi nowe odkrycia, inspiracje i satysfakcję."


Wykształcenie:

Studiowała Oceanografię Fizyczną na Uniwersytecie Gdańskim.

certyfikaty:

Licencjonowany trener i konsultant metody Thomas International Management System,psychometrycznego narzędzia badającego potencjał osobowy
Licencjonowany trener Coaching Clinic® uznanego międzynarodowego programu dla liderów w organizacjach.

Szkolenia:

Uczestniczyłam w treningach i szkoleniach z zakresu prowadzenia szkoleń i prezentacji, zarządzania, sprzedaży, przywództwa, komunikacji interpersonalnej oraz efektywnej komunikacji.


 

Doświadczenie:

Początkiem kariery zawodowej była dla mnie praca z „trudną” młodzieżą w szkole podstawowej.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam na stanowiskach sprzedażowych oraz menedżerskich (District Manager). Zarządzałam sprzedażą, budowałam i szkoliłam zespoły handlowe w takich firmach jak: Kompass Poland, Intercredit Warszawa, SLG Polska.

Od 1997 prowadzę firmę doradczą wspierając wyższą i średnią kadrę menedżerską, prowadząc m.in.: badania kompetencji oraz potencjału rozwojowego w projektach Assessment i Development Center, tworzenie systemów okresowych ocen i rozwoju pracowników dla całej organizacji bądź jej wybranych obszarów, audyty personalne, coaching oraz moderacje strategii firmy lub zespołu handlowego.

Współpracując z firmą Business Way prowadziłam projekty z: PGE SA, Polpharma Biuro handlowe, Elli Lilly, AstraZeneca Pharma, Berlin Chemie, Polfa Tarchomin, Gedeon Richter, PLO, Pol-Levant, SGS Supervise, ComputerLand SA, Demos, Optix, Lido Technology, Simens Building Technology, Fabryka Wódek Gdańskich, Pika, KWH Pipe Polska.

Jacek Korzeniowski

Joanna Małachowska

Trener, Konsultant  Moje motto:
"Chcę mieć wpływ na rzeczywistość. Szkoląc i rozwijając ludzi od 15 lat, mam wpływ na ich efektywność w pracy, a także na zmianę kultury biznesu w Polsce. Ważne jest dla mnie to, że w wyniku szkoleń, ludzie uczą się słuchać innych, asertywnie rozmawiać o niełatwych sprawach, a także… chwalić siebie nawzajem."


Wykształcenie:

2007 - 2008 Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem – Studium Podyplomowe
2001 - 2006 Uniwersytet Warszawski, Instytut Rusycystyki
Akredytacja Insights Discovery


 

Doświadczenie:

Od ponad 17 lat jestem związana z rynkiem HR w Polsce – pozyskiwaniem i rozwojem ludzi. Pracowałam w Biurze Doradztwa Personalnego Personnel, byłam trenerem i koordynatorem ds. szkoleń - w firmie AVIVA Polska. Jako konsultant i trener zewnętrzny współpracuję i współpracowałam z renomowanymi firmami szkoleniowymi w Polsce. Projektowałam i wdrażałam rozwiązania rozwojowe dla firm działających na terenie Polski i krajów rosyjskojęzycznych. Rozumiem potrzeby klienta, moim atutem jest doświadczenie z pracy w korporacji.

Specjalizuję się w szkoleniach z zakresu: efektywności osobistej (asertywnej komunikacji, zarządzania sobą w czasie, budowania własnej pozycji w organizacji, prowadzenia spotkań, skutecznych technik prezentacji), narzędzi menedżerskich (rekrutacji i oceny efektywności pracowników), kreatywnego rozwiązywania problemów etc. Ze względu na swoje doświadczenie w dziale zarządzania zasobami ludzkimi i zamiłowanie do tej tematyki wspieram klientów we wdrażaniu: procesów oceny efektywności, wdrażaniu rozwiązań wynikających z badania zaangażowania, procesach rekrutacji, selekcji i rozwoju pracowników (Assessment/Development Center).

Moje kompetencje lingwistyczne (biegła znajomość języków rosyjskiego i angielskiego) pozwalają mi na udział w projektach międzynarodowych i wdrażanie rozwiązań na nowych rynkach, na które wchodzą firmy.

Jacek Korzeniowski

Tatiana Radzikowska

Konsultant ds. turystyki  Moje motto:
"Lubię dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem. Za każdym razem uczę się czegoś nowego od innych ludzi."
 
 


Wykształcenie:

Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie, Wydział Turystyka i Rekreacja, kierunek - Zarządzanie ruchem turystycznym
Uniwersytet Warszawski, Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Krakowska Akademia Ekonomiczna, Wydział Informatyki i Ekonometrii
Uniwersytet Ekonomiczny w Kijowie, Wydział Statystyka Ekonomiczna


 

Doświadczenie:

Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna, Menadżer projektów
Polska Agencja Rozwoju Turystyki S.A., Konsultant Biura Zarządu ds. rynku wschodniego
Continental Group Services Sp.zo.o., Konsultant ds. badania rynku
Promedia Sp.zo.o. – Badania rynku i opinii publicznej, Asystent projektów
Na wyżej wymienionych stanowiskach zajmowałam się m.in.: opracowaniem dokumentów strategicznych i planistycznych w obszarze turystyki na poziomie regionalnym i lokalnym, pozyskiwanie środków finansowych na realizację przedsięwzięć ze źródeł krajowych, w tym budżetu państwa i samorządów terytorialnych oraz środków Unii Europejskiej (m.in. RPO WM, POKL, POIG).

Współpracowałam z partnerami na rynku wschodnim – Ukraina, Białoruś, Rosja w zakresie wspólnych projektów międzynarodowych;

Prowadzę szkolenia, warsztaty oraz konsultacje społeczne dla samorządu terytorialnego, administracji publicznej, organizacji pozarządowych i przedsiębiorców.

Jacek Korzeniowski

Robert Siewak

Trener, Doradca, Coach  Moje motto:
"Lubię poznawać nowych ludzi, kultury, języki. Szkolę dla satysfakcji i korzyści uczestników oraz dla przyjemnego poczucia sensu tego, co robię a także dla własnego rozwoju."
 
 
 


Wykształcenie:

2004 - 2005 Lublin Business School, patronat Dublin City University oraz KUL - Executive Master of Business and Administration - studia podyplomowe
1991 - 1992 Stowarzyszenie Księgowych Polskich - Księgowy
1982 - 1987 Akademia Rolnicza w Lublinie - wydział zootechniczny


 

Doświadczenie:

W firmach takich, jak British American Tobacco, SCA Hygiene Products oraz PZ Cussons SA przechodziłem kolejne etapy rozwoju od Przedstawiciela Handlowego poprzez Kierownika Regionu, KAM aż do Dyrektora Sprzedaży. Miałem przyjemność uczestniczyć w międzynarodowych projektach dystrybucyjnych i sprzedażowych. Projektowałem i wdrażałem systemy oceniające oraz rekrutacyjne. W czasie tej pracy, od roku 1994 prowadziłem też szkolenia.

Od roku 2005 czyli rozpoczęcia własnej działalności, współpracowałem też z wybranymi klientami jako konsultant w zakresie systemów sprzedaży, tworzenia systemów rekrutacyjnych oraz ocen okresowych. Współpracuję z wieloma firmami szkoleniowymi w Polsce oraz zagranicą, prowadząc projekty w języku angielskim i rosyjskim.

Koncentruję się na szkoleniach i działaniach związanych z szeroko rozumianą pracą działu sprzedaży: sprzedaż, obsługa klienta, negocjacje, zarządzania projektami, efektywności osobistej (asertywnej komunikacji, zarządzania sobą w czasie, budowania własnej pozycji w organizacji, umiejętności menedżerskich (rekrutacji i oceny efektywności pracowników).

Work Image

Irena Lichnerowicz - Augustyn


 
 
Trener, Wykładowca

 


 


 
 
 

Wykształcenie:

Absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i stypendystka Uniwersytetu w Angers (Francja)
Studia podyplomowe na Uniwersytecie w Bath w Wielkiej Brytanii (stypendystka British Council, Joseph Conrad Scholarship)


 

Doświadczenie:

W latach 1999 – 2005 pracowałam w Biurze Spraw Międzynarodowych, a następnie w Zespole Protokolarnym Prezydenta w Kancelarii Prezydenta RP. Odpowiadałam za działalność zagraniczną Małżonki Prezydenta RP Pani Jolanty Kwaśniewskiej. Brałam udział w przygotowaniu i realizacji wizyt małżonek głów państw przybywających do Polski oraz odpowiadałam za programy Małżonki Prezydenta RP podczas oficjalnych podróży zagranicznych, jak również podczas jej wyjazdów na seminaria i konferencje.

Od 2005 roku pracuję w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Aktualnie na stanowisku Zastępcy Dyrektora Protokołu Dyplomatycznego. Odpowiada m.in. za tzw. oprawę protokolarną przyjęć wydawanych na najwyższym szczeblu państwowym i uroczystości z udziałem korpusu dyplomatycznego oraz za kwestie dot. ceremoniału i precedencji. Nadzoruję również przygotowywanie wizyt na najwyższym szczeblu – Prezydenta RP, Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Spraw Zagranicznych.

Szkolę członków polskiej służby zagranicznej w zakresie protokołu dyplomatycznego. Prowadzę zajęcia z protokołu dyplomatycznego i urzędowego savoir-vivre'u dla słuchaczy Krajowej Szkoły Administracji Publicznej (KSAP) oraz Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych (PISM), a także z etykiety biznesowej i jej zastosowania w środowisku międzynarodowym. Współpracuje także z Europejskim Instytutem Rozwoju Kadr (EIRK), Institute for International Research (IIR) oraz Instytutem Doskonalenia Kadr – GREMIUM.

Jacek Korzeniowski

Paweł Zbrojkiewicz

Trener Biznesu, Coach  Moje motto:
"Zmieniać świat, zmieniać ludzi, zmieniać siebie.

Nowoczesne technologie i ciągle odkrywana wiedza o funkcjonowaniu człowieka to elementy naszej rzeczywistości, z którymi warto się zmierzyć, poznać i polubić. Z przyjemnością pomagam w tym innym. "


Wykształcenie:

Zarządzanie przedsiębiorstwem (mgr inż.) – Politechnika Częstochowska
E-marketing Przedsiębiorstwo 2.0 – Akademia Krakowska
Profesjonalny Menedżer E-biznesu – IAB Polska Trener biznesu
Trener NLP - Yans Cron Consulting Group

Certyfikaty:

Business Practitioner in the Art of NLP
Master Practitioner in the Art of NLP
YCC Coach, Business Master Practitioner in the Art of NLP


 

Doświadczenie:

Posiadam kilkunastoletnie doświadczenie biznesowe, które zdobywałem na różnych szczeblach kariery od Handlowca do Dyrektora Handlu i Marketingu. Skutecznie łączyłem praktykę z wiedzą zdobywaną przez lata podczas licznych szkoleń z dziedziny informatyki, e-biznesu i psychologii sprzedaży.

Na co dzień zajmuje się także prowadzeniem projektów wdrożeniowych, systemów informatycznych i budowaniem strategii sprzedaży w firmie Computer Center. Specjalizuje się w powiązaniu najnowszych technologii e-handlu i marketingu w Internecie, z wiedzą z zakresu neuromarketingu, psychologii sprzedaży, NLP.

Jacek Korzeniowski

Elżbieta Ziembrowicz

Trener, Coach, Doradca  Moje motto:
"Interesuje mnie skuteczność i efektywność ludzkiego działania dlatego wspieram osoby i firm w zmianie. Ogromną satysfakcję daje mi wspólne z klientami poszukiwanie rozwiązań, odkrywanie potencjału - zasobów klienta, odkrywanie najlepszej, najbardziej efektywnej drogi osiągania celów osoby czy organizacji."
 
 
 


Wykształcenie:

Politechnika Lubelska – mgr inż. Organizator Przemysłu
The Society of Neuro-Linquistic Programing In association with The NLP Connection – Certified Trainer
ICC Joseph O'Connor, Andrea Lages-O'Connor - International Coach

Certyfikaty :

From Coach to Awakener – Robert Dilts
The Structures of Time – Christina Hall


 

Doświadczenie:

Po ukończeniu studiów pracowałam jako programista, menedżer a następnie handlowiec. Równolegle zdobywałam umiejętności trenerskie ucząc się u wielu trenerów polskich i zagranicznych. Swe umiejętności rozwijała min. pod kierunkiem Hermanna Müller-Walbrodt (Niemcy), Linnett Saunders-Pearl (USA), Joseph O'Connor (UK), Robert Dilts (USA), Robert Klaus (USA), Christina Hall (USA).

W swoim kilkunastoletnim doświadczeniu zawodowym zajmowałam się opracowywaniem i prowadzeniem projektów rozwoju kadry menedżerskiej, zespołów trenerów wewnętrznych, szkoleniami doskonalącymi umiejętności przywódcze. Szkoliłam z zakresu zarządzania i budowania zespołu, obsługi klienta, umiejętności negocjacji i prowadzenia rozmów handlowych. Prowadziłam szkolenia umiejętności miękkich dla branży technicznej a także coaching indywidualny dla średniej i wyższej kadry menedżerskiej.

Współpracowałam m. in: z Neuroedukacją, Instytutem Doradztwa i Szkoleń NLP, Prospero Business Training, Concept. Pracowała dla firm międzynarodowych oraz kilkudziesięciu dużych i średnich przedsiębiorstw w kraju, m. in. dla: banków, hoteli, firm farmaceutycznych, finansowych, handlowych, telekomunikacyjnych, branży produkcyjnej, informatycznej oraz ubezpieczeniowej.

FIRMY Z KTÓRYMI   WSPÓŁPRACOWAĆ

client image

„Firma Business Way sp. z o.o. przeprowadziła dla naszej Firmy serię szkoleń menadżerskich, sprzedażowych oraz sesji coachingowych. Uczestnicy wysoko ocenili jakość
i profesjonalizm trenerów, co więcej dzięki szkoleniom Business Way znacząco podniosła się efektywność naszych działań. Potwierdzamy, że firma Business Way jest profesjonalna, rzetelna i śwadczy usługi na wysoki poziomie.”

client image

„Z firmą Bussines Way współpracujemy od 2011.Korzystaliśmy z przygotowanych specjalnie dla naszych pracownmików szkoleń dotyczących: umiejętności coachingowych, liderowania, tworzenia analizy SWOT i zarządzania matrycowego. Warsztaty są zawsze profesjonalnie przygotowane i dobrze prowadzone. Trenerzy zawsze wykazują duże osobiste zaangażowanie i „pozytywną” energię. Bardzo cenny jest także doskonały kontakt Prowadzących z uczestnikami szkoleń.

client image

"W związku z realizacją kompleksowego projektu doradczo-szkoleniowego chcieliśmy podkreślić, ze jesteśmy w pełni uznania dla zespołu Buisness Way za ich profesjonalizm sprawność w działaniu. Jakość realizacji projektu prowadzonego przez firmę Business Way Sp. z o.o. została przez nas oceniona bardzo wysoko.
Od samego początku okazali się godnym zaufania i solidnym partnerem. Ich szeroka
i kompleksowa wiedza oraz zrozumienie rynku farmaceutycznego, są bardzo istotne dla naszej działalności, dlatego
z przyjemnością oraz pełnią odpowiedzialnością możemy polecić Business Way, jako kompetentnego
i rzetelnego partnera”


 

Nasi klienci: 

NASI   PARTNERZY


 


 

client image
client image
izeo image
Znajdź nas

Z przyjemnością odpowiemy na Twoje pytania:

Nasze dane:

 •  NIP: 9512347639
 •  REGON: 145303952
 •  KRS: 0000395308
 •  NR KONTA: 36 2490 0005 0000 4520 8962 9796
 •   SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
 •   Wysokość kapitału zakładowego: 5.000 zł
 Hmmmm... prosimy o prawidłowe wypełnienie wszystkich pól formularza.
 Dziękujemy! Twoja wiadomość została wysłana.
WYŚLIJ

  

 

 


©  BUSINESS WAY  2014


Serwisy internetowe BUSINESS WAY sp. z o. o. używają plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych.
Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.